Våra anläggningar

Renovas huvudkontor ligger på Holmen i Göteborg. Vi har flera anläggningar för behandling, mellanlagring och omlastning av avfall och återvinningsmaterial i västra Sverige.

Avfallskraftvärmeverket, Sävenäs

Renovas avfallskraftvärmeverk är en av världens mest avancerade anläggningar för förbränning av avfall med energiproduktion. Inne i anläggningen finns Renovas miljöcenter, där vi bland annat håller utbildningar.

Mer information hittar du på vår sida om avfallskraftvärmeverket.

Säkerhetsutbildning

Ska du gå vår säkerhetsutbildning för entreprenörer? Gå vidare till inloggning för säkerhetsutbildning.

Omlastningsstationer

Högsbo omlastningsstationFör att minska antalet avfallstransporter och göra dem effektivare lastar vi om hushålls- och grovavfall på ett antal omlastningsstationer.
Varje transport från en omlastningsstation till avfallskraftvärmeverket tar 30 ton, vilket motsvarar ungefär nio sopbilars last.

Behandlingsanläggning för biologiskt avfall

På Marieholm i Göteborg byggde Renova 2011 en behandlingsanläggning för utsorterat biologiskt avfall. Slutprodukten från förbehandlingsanläggningen, en så kallad slurry, rötas därefter i lämplig rötningsanläggning och förädlas till biogas.
På Marieholm säljer vi också näringsrika jordblandningar baserade på kompost.

Mer information hittar du på vår sida om behandlingsanläggningen för biologiskt avfall.

Sorteringsanläggningar

Skräppekärr sorteringTill sorteringsanläggningarna i Högsbo och Skräppekärr kommer osorterat, brännbart och obrännbart avfall från företag, byggverksamhet med mera för vidare sortering och förbehandling. Så mycket avfall som möjligt ska återvinnas till nytt material eller komma till nytta på annat sätt. Sorteringsanläggningarna är viktiga för att vi ska nå det målet.

Deponier

Avfall som inte kan återvinnas eller behandlas på annat sätt läggs på deponi. På våra båda deponier i Tagene och Fläskebo ligger avfall i tryggt förvar i väntan på framtida återvinningsmetoder.

Farligt avfall och elektronik

Granne med avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg har vi en nyrenoverad anläggning för mottagning, Farligt avfall, Ringönsortering och mellanlagring av farligt avfall. Här tar vi också emot elektronikavfall.
Det farliga avfallet sorteras och analyseras.
Vi har sedan flera samarbetspartners runtom i landet som återvinner eller destruerar det farliga avfall vi inte själva behandlar.

Verkstad och tvätthall

Vi har en miljötvätthall där vi kan erbjuda miljövänlig tvätt av tunga fordon samt verkstäder för både fordon, containrar och annan utrustning.

Vår roll i kretsloppet

Renovas roll i Kretsloppet

Vårt miljöarbete

Miljöbild