HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018


TRE KONCERNDELAR FÖR ETT HÅLLBART RENOVA

Christer Lundgren, Tony Carlsson och Kajsa Lager är chef för var sitt affärsområde i Renovakoncernen.

Ny driftorganisation på affärsområde Tilldelningar

2018 var året då den tilldelade verksamheten bildade eget affärsområde inom moderbolaget Renova AB.

Renova AB har sedan tidigare en omfattande verksamhet med uppdrag som ägarkommunerna tilldelat. Det handlar till exempel om behandling av brännbart hushållsavfall och matavfall, transporter från återvinningscentraler, miljöskola avfall och konsulttjänster.

Men från den 1 april 2018 växte verksamheten med flera driftområden: hämtningen av hushållsavfall i delar av Göteborg och i Stenungsund övergick till tilldelad verksamhet, liksom det ”nygamla” uppdraget att hämta hushållsavfallet i Lerum Partille och Härryda.

Affärsområde Tilldelningar startade 1 april 2018 och 130 chaufförer samt ett 80-tal fordon gick då från Renova Miljö till Renova AB. Totalt har affärsområdet 150 anställda.

Vi har bemannat en helt ny organisation och börjat jobba inom flera nya områden.

Kajsa Lager, affärsområdeschef Tilldelningar, Renova

– En lärdom är att det tar tid att starta upp en ny driftorganisation, säger Kajsa Lager. Vi hade behövt ännu längre framförhållning för att till exempel nya bilar skulle hinna komma på plats.

Dialogen med kommunerna kring tilldelningarna fortsätter på samma sätt som innan affärsområdet fanns.

– Men jag upplever att de är involverade på ett ännu tydligare sätt nu. Exempelvis hade vi uppstartsmöten för områdena Hisingen och Centrum i Göteborg där alla inblandade yrkeskategorier från Renova och våra uppdragsgivare Kretslopp och vatten deltog. Den täta dialogen kommer att fortsätta under 2019 i projektet Delaktigt förbättringsarbete. Jag ser också ett stort intresse från ägarna för utveckling av olika slag, säger Kajsa.

– Årets resultat för den tilldelade verksamheten ligger väldigt nära de beräkningar vi och kommunerna samrått kring. Priserna för 2019 innehåller inga marginaler för tilldelningarna. Nu ligger vi på den soliditetsnivå som ägardirektivet säger. Målet är då att resultatet blir plus – minus noll, avslutar Kajsa Lager.

Plan för tillväxt inom affärsområde Logistik

För första gången sedan Renova Miljö bildades visar affärsområde Logistik 2018 plusresultat. Vinsten blev 4,9 miljoner.
– Både fokus och affärsmodell har blivit tydligare, säger Tony Carlsson, affärsområdeschef.

2018 var ett händelserikt år för affärsområde Logistik. När hämtningen av hushållsavfall i flera kommuner övergick till tilldelad verksamhet innebar det tappade intäkter och omorganisation, men också en chans att fokusera än mer på nya och befintliga verksamhetskunder.

– Vi arbetar nu med en tillväxtplan, där vi tagit fram ett antal erbjudanden vi ska jobba med framöver. Det handlar både om nya tjänster och utveckling av befintliga. Vi har också infört ett strukturerat arbetssätt för förbättringsarbetet i form av en förbättringslista. Att förbättra verksamheten är en överlevnadsfråga. Det handlar både om effektivitet, lönsamhet och att alla ska känna stolthet över att göra ett bra jobb, säger Tony Carlsson.

En ständigt aktuell fråga är kompetensförsörjning. Det är brist på framför allt chaufförer i hela göteborgsregionen. Affärsområde Logistik jobbar tillsammans med affärsområde Tilldelningar för att göra Renovakoncernen synlig som attraktiv arbetsgivare.

– Under 2018 ökade affärsområde Logistik antalet fastanställda chaufförer, och vi bildade också en chaufförspool. Den är ett sätt att klara kortare frånvaro men har också blivit en ny karriärmöjlighet för våra chaufförer. 2019 ska inte bli förändringarnas år, poängterar Tony Carlsson.

– Nej, nu är det viktigaste att gå i mål med allt vi startat under 2018.

Prioriteringarna sammanfattas så här:

  • Att bli en marknads- och utvecklingsdriven organisation.
  • Att uppnå en stabil lönsamhet över tid.
  • Att arbeta aktivt för att få delaktiga och engagerade ledare och medarbetare i alla led.
  • Att arbeta mer målstyrt på samtliga enheter.

Produktionsrekord för affärsområde Återvinning

Ett målmedvetet kvalitetsarbete har kännetecknat affärsområde Återvinning 2018. Resultatet blev bland annat produktionsrekord på Sävenäsanläggningen och att flera tillståndsansökningar för olika anläggningar ”gått i mål”.

– Vi planerar med långsiktigt fokus och försöker göra ständiga förbättringar i all vår verksamhet och i relationen med våra kunder, säger affärsområdeschef Christer Lundgren.

2018 producerades mer energi än någonsin tidigare i avfallskraftvärmeverket, trots att avfallsmängderna låg på samma nivå som tidigare.

Rekordet har flera orsaker: förebyggande underhåll, effektoptimering och kvalitetssäkrade avfallsflöden.

Christer Lundgren, affärsområdeschef Återvinning

Ekonomiskt blev 2018 ett bra år för affärsområde Återvinning. Dock senarelades en del bygg- och infrastrukturprojekt i regionen. Vilket innebar lägre mängder jord- och schaktmassor till våra deponier än vi räknat med.

Ett långsiktigt mål för affärsområde Återvinning är att öka återvinningen på sorteringsanläggningarna.

– Vi sorterar noggrannare och får t ex ut mer trä och metall än tidigare. Under året har vi också genomfört en förstudie om hur sorteringsprocessen kan automatiseras. Även på avfallstrappans nedersta steg går det att återvinna mer. 2018 har vi börjat sortera ut stenmaterial från schaktmassor som ska deponeras, samanfattar Christer.

Våren 2019 bygger Renova en balningsanläggning för bland annat wellpapp och plast.

– Det innebär att vi kan utveckla och öka våra tjänster inom det här återvinningsområdet. Vi kommer också att bli en större aktör på materialmarknaden, forsätter Christer Lundgren.

För att ta höjd för ökande volymer, utveckling av verksamheten och kommande miljökrav har affärsområdet ansökt om nya eller ändrade miljötillstånd för flera anläggningar.

I slutet av året fick Renova nytt tillstånd för Tageneanläggningen, och ändringstillstånd för avfallskraftvärmeverket och deponin på Fläskebo.