HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

GRI – ekonomisk Påverkan

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

 2018   2017
Skapat värde Renova koncern  Renova AB Renova Miljö AB Renova koncern Renova AB Renova Miljö AB
Leverantörer 842 289 297 516 544 773  724 643 203 010  521 633 
Anställdas löner  322 711 114 485 208 226  302 463 62 530 239 933
Anställdas sociala kostnader  139 794 54 585 85 209  126 339 26 048 100 291
Räntor till långivare  11 210 1 831  9 379  12 097 2 535  9 562
Inbetalda skatter 4 017 3 934 83  15 510 13 961  1 549
Till bolagets förfogande 207 254 52 779 154 475  243 910 80 503  163 407
Totalt skapat värde 1 527 275 525 130 1 002 145 1 424 962 388 587  1 036 375 

 

Samtidigt som Renova skapar mer värde för leverantörer, anställda och långivare så betalar bolaget mer skatter och kan öka det egna kapitalet, förbättra soliditeten samt förutsättningarna för ytterligare investeringar i verksamheten.

Renova AB

Renova AB betalade 3 934 tkr i inkomstskatt 2018. Till bolagets förfogande inkluderar löpande och strategiska investering samt ev vinster och förluster.

Renova Miljö AB

Under 2018 betalade Renova Miljö AB 83 tkr i inkomstskatt. Förutom inkomstskatt betalade Renova Miljö AB även avfallsskatt. År 2018 uppgick den till 9 219 tkr. Till bolagets förfogande inkluderas löpande och strategiska investeringar samt ev vinster och förluster.

Kundnöjdhet och kundundersökningar

Under 2018 genomfördes ingen kundnöjdhetsundersökning.