HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

GRI – miljömässig hållbarhet

Materialanvändning i vikt

Vi har valt att redovisa det inkommande avfallet, dvs det externa avfallet. Avfallet används för att ta fram råvaror som material, eller råvaror för energiproduktion, biogödsel och byggmaterial för att bygga vägar och deponiceller samt till slutbehandling på deponi.

 20182017
Inkommande avfall (ton) Renova koncern Renova AB Renova Miljö Renova koncern Renova AB Renova Miljö AB

Avfall till sortering från hushåll och verksamheter

73 000 8 000

65 000

72 180

10 000

62 180

Obrännbart avfall från hushåll och verksamheter

26 000 9 000

17 000

23 780

9 760

14 020

Schaktmassor

41 000 10 000

31 000

236 090

9 990

226 100

Komposterbart avfall (Biologiskt avfall)

75 000 48 000

27 000

77 810

48 850

28 960

Brännbart hushållsavfall

200 000 176 000

24 000

197 440

177 740

19 700

Brännbart verksamhetsavfall

247 000 0

247 000

207 770

0

207 770

Flytande biologiskt avfall

70 000

70 000

77 810

0

77 810

Farligt avfall

7 700 700

7 000

6 360

0

6 360

Förorenade jordar 231 000 0

231 000

439 670

0 439 670

Återvinningsmaterial

88 000 39 000 49 000 89 680 37 850 51 830
Från mellanlager brännbart avfall (Inkommet föregående år) 28 000 0 28 000 49 350  0 49 350
Summa 1 086 700 290 700 796 000 1 477 960 294 210 1 183 750

 

Direkt och indirekt energianvändning per primär energikälla

Här redovisas vår egen energiförbrukning uppdelat på våra anläggningar och våra transporter. Vi redovisar också energiproduktionen vid avfallskraftvärmeverket, Sävenäs.

Energianvändning vid våra anläggningar201820172016

Eldningsolja (MWh)

5 640 6 378

7 430

Naturgas och biogas för specialugnen (MWh) 870 2 282 2 400
El, köpt inkl. Sävenäs (MWh) 10 600 9 600 18 100
Värme, ej Sävenäs (MWh)

3 120

2 290 

1 640
El intern (MWh) Sävenäs 72 900 71 900 64 600
Värme (MWh) Sävenäs 113 600 115 200 117 400

Energianvändningen för Renova ABs anläggningar var 83 800 MWh.

Energianvändning vid våra anläggningar (MWh)

  Energiproduktion, Sävenäs (MWh)201820172016
Producerad energi El

279 000

269 000

250 000

  Värme

1 506 000

1 454 000

1 506 000

Levererad energi El

205 000

195 000

184 000

  Värme

1 393 000

1 339 000

1 389 000

 

Mängd förbränt avfall (ton)201820172016
 

538 200

549 200

536 000

 

Transporter, direkt energianvändning per primär energikälla

Energiförbrukning , transporter och arbetsmaskiner201820172016

Diesel (MWh)

1 270 2 710

9 740

Diesel HVO inblandning (MWh) 1 410 1 440 1 890

Diesel HVO (MWh)

32 090

33 860

23 580

Biogas (MWh)

470 470

1 470

Bensin (MWh)

200  70 100

 

Energiförbrukning, transporter (inkl. lejda) och arbetsmaskiner (MWh)

Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt (ton CO2-ekv)

Direkta utsläpp av klimatgaser201820172016
Transporter och arbetsmaskiner 1 730  2 170 4 300 
Avfallsförbränning (CO2, N2O) 216 140 183 320 197 580
Övrig behandling 80 0 370
Indirekta utsläpp      
El, köpt 0 0 0
Fjärrvärme, köpt 180 120 90
Totala CO2-ekv utsläpp, ton 218 100 185 600 202 300

 

 

NOX, SO2 samt andra väsentliga luft­föroreningar, i vikt per typ

De utsläpp till luft som vi redovisar här är de vi har villkor för. Vi har även utsläpp från våra transporter men de redovisas inte då de inte mäts. Koldioxid beräknas för transporter och redovisas på annan plats.

Direkta utsläpp till luft från förbränning201820172016
CO2, biogent och fossilt (ton) 1) 559 600   

536 300

 

542 100

CO2, varav fossil (ton) 2)

206 900 176 700 194 000
N2O (ton) 31 22 12
NOx (ton) 162  160  176
SO2 (ton) 11 

12,2

6
NH3 (ton) 2 1,9 1,7
CO (ton) 75 86 82 
Stoft (ton) 0,6 0,4
TOC (ton) 2 3,1 2,4
HCl (ton) 2 1,8 1,2
Hg (kg) 7 18
HF (kg) 41 9 22
As (kg) 4 10
Pb (kg) 33  14 27
Cd (kg) 0,8 1,3
Cu (kg 14  11 59
Cr (kg) 30  29  58
Ni (kg) 22  28 37
Tl (kg) 0,5 1,2
Dioxin (mg) 21  18 26

 

1) Med biogent avses koldioxid från förnybara källor, till exempel biogas från matavfall eller papper från cellulosa.

2) I denna siffra ingår bidrag från fossil del i avfallet samt använd eldningsolja och biogas. Biogasen används i specialugnen för kremering.

Totalt utsläpp till vatten, per parameter och recipient

Vi redovisar utsläpp av tungmetaller från anläggningar där vi mäter vattenflöden och därmed kan beräkna utsläppta mängder förorening. Vi redovisar både där vattnet avleds direkt till recipient och där det går via ledning till externt reningsverk.

  Anläggning / recipient eller extern rening  Mängd
 

Fläskebo deponi

Ämne 2018 2017 2016
Sjösystemet Haketjärn-Maderna Hg <0,001 <0,001 <0,001
  Cd 0,002 0,001 0,001
 

Pb

0,007

0,006

0,004

 

As

0,03

0,05

0,03

 

Cu

0,4

0,6

0,5

 

Cr

0,04

0,02

0,02

 

Ni

1,8

1,9

1,3

 

Zn

0,2

0,2

0,2

 

  Anläggning / recipient eller extern rening  Mängd
Tagene  Ämne 2018  2017 2016 
Gryaabs reningsverk  As 1,6 1,4

1,2

  Cd 0,4 0,3 0,3
  Cr

1,3

1,5

1,3
  Cu 35 33 29
  Hg 0,03 0,02 0,01
  Ni 6,8 6,4 5,7
  Pb 0,5 0,5 0,3
 

Zn

26 22

23

 

  Anläggning / recipient eller extern rening  Mängd

Högsbo sortering

Ämne 2018  2017 2016 

Dagvattennät. Via Järnbrottsmotet till havsviken Välen.

Hg <0,001 <0,001 <0,001
 

Pb

0,024

0,011

0,005

 

Cd

0,001

0,004

0,0002

 

Cr

0,05

0,04

0,02

 

Ni

0,09

0,08

0,04

  Zn 0,5 0,5 0,2
 

As

0,06 0,06 0,03
 

Cu

0,08 0,07

0,03

 

 

 

  Anläggning / recipient eller extern rening  Mängd

Skräppekärr sortering

Ämne 2018  2017 2016 

Göta älv

Hg

0,001

0,001

<0,001

 

Pb

0,03 0,1 0,1
 

Cd

0,001 0,003 0,005
  Cr 0,05 0,07 0,1
 

Ni

0,13 0,1 0,1
  Zn 0,9 2,4 4,6
 

As

0,04 0,04 0,4
  Cu 0,2 0,3 0,3

 

  Anläggning / recipient eller extern rening  Mängd

Kläpp sortering mm

Ämne 2018  2017 2016 

Skedhammarsbäcken, omledning under 2016

Hg

0,002

0,002

0,001

 

Pb

0,005

0,004

0,004

 

Cd

0,001

0,001

0,003

 

Cr

0,04

0,06

0,02

 

Ni

0,06

0,38

0,08

 

Zn

0,2

0,1

0,1

 

As

0,07

0,1

0,04

 

Cu

0,03

0,02

0,02

 

  Anläggning / recipient eller extern rening  Mängd

Sävenäs AKV

Ämne 2018  2017 2016 

(inga villkor) Göta älv via ledning

Hg

0,1 0,1 0,1
 

Pb

0,2 0,2

0,1

 

Cd

0,04 0,04 0,04
  Cr 0,7 0,6 0,6
 

Ni

0,8

0,8

0,5
 

Zn

4,3 2,8 2,1
 

As

0,2 0,6

0,6 

 

Cu

0,4 0,4 0,4

 

Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod

Vi redovisar här avfall som vår verksamhet ger upphov till och som vi inte har någon avsättning för. Både bambergkaka, som är en stabil blandning av flygaska och rökgasreningsslam, och gipsslam uppstår i rökgasreningsprocessen där man avskiljer ämnen som man inte vill ska fortsätta cirkulera i miljön. Båda fraktionerna deponeras.

Avfallstyp (ton)201820172016
Bambergkaka 21 500 23 900 24 300
Gipsslam 1 400 1 600 1 500

 

Monetärt värde av böter och andra sanktioner till följd av överträdelser av miljölagstiftning och bestämmelser.

Inga böter eller andra sanktioner