HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

GRI – social påverkan

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor

Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform

Totalt innebär antalet anställda 2018-12-31.

 201820172016
Anställningsform

Renova AB

Renova Miljö AB

Renova koncern

Renova koncern

Renova koncern

Tillsvidareanställning

282 437  719 684  665

Varav heltidsanställda

276 431 707 672 665 
Varav deltidsanställda (<30 h/v) 6 6  12 12  10
Allmän visstid 4 8  12  8  11
Provanställning 7 9  16  6  8
Vikariat 6 10  16  58  35
Tidsbegränsat anställda 1 3  4  72  54
Varav heltidsanställda 1 3  4  68  52
Varav deltidsanställda (<30 h/v) 0 0  0  4  2
Intermittent anställda (timlön) 35 30  65  83  86
Personalomsättning, % - -  9,4 5,7 -

  

Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor

 Renova koncern 2018Renova koncern 2017 Renova koncern 2016

Tilbud

122  119 113
Nollskador (liten påverkan) 52  46 28
Skador med frånvaro 21  15 22 
Arbetsskador totalt 73  61 50
Dödsfall 0  0

 

Andel anställda som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling

Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal (%)Renova koncern 2018Renova koncern 2017Renova koncern 2016
  70  60  78

 

Sammanställning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön (%)

 

 

Mänskliga rättigheter och korruption

Respekt för mänskliga rättigheter

Våra medarbetare ska känna sig trygga med att komma med förslag och idéer men också med att vara sig själva. Alla medarbetare ska ha samma möjligheter utifrån sin kompetens, erfarenhet och prestation oavsett kön, religion, funktionsvariation, sexuell läggning etc.

Uppförandekoden som Renova tagit fram under året bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption. Varje enhet inom koncernen har fått öva tillämpningen av koden.

Inom likabehandlingsarbetet identifierar vi utvecklingsområden, sätter mål och genomför aktiviteter.

Renova arbetar för flera av de mänskliga rättigheterna och har stort fokus på motverkande av diskriminering, främst genom att öka kunskapen och medvetenheten inom organisationen. Samtliga chefer och medarbetare har under året utbildats i mänskliga rättigheter och normkritiskt tänkande, t ex hur vi bemöter varandra och tredje man och att vi inte faller för en förenklad jargong i vardagen.

Antal fall av diskriminering under 2018

Under året har inget fall av diskriminering rapporterats.

Arbete mot korruption

Renovakoncernen är samhällsägd och har en viktig roll både för samhälle och näringsliv.

Vi ställer stora krav på hur vi driver vår verksamhet. Våra anställda och förtroendevalda måste vara särskilt uppmärksamma på att agera professionellt och trovärdigt. Ledningen har gjort ett tydligt ställningstagande för nolltolerans mot mutor och korruption.

I koncernens nya uppförandekod finns följande uttalande under rubriken Sunda affärer ”Vi accepterar ingen form av korruption, mutor eller bestickning”. Vårt förhållande till kunder och samarbetspartners ska bygga på en sund affärsetik vi ska vara ansvarstagande, oberoende och pålitliga.”

En bra grund är att det råder ordning och reda i hela verksamheten. Det ska vara lätt att göra rätt och att rapportera avvikelser. För att ytterligare öka medvetenheten kring korruption och dess risker går samtliga nya medarbetare på Renova ett introduktionsprogram som innehåller utbildning i vår uppförandekod.

Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter 2018

Inga.

 

Sjukfrånvaron kvar på samma låga nivå

Sjukfrånvaron på Renova ligger i stort sett kvar på förra årets låga nivå. Jämfört med 2015 har den minskat kraftigt.

– Under 2018 har vi fortsatt med det arbete som visat sig ge god effekt för att minska sjukfrånvaron, säger HR-chef Elna Hansson. Personalvårdsronder är ett exempel, ett annat är att ringa ett telefonsamtal hem till medarbetare vid första sjukdagen.

Ledarskap och trygghet har också stått i fokus under året. Även det är frågor som starkt kopplar till hälsa och sjuktal.