Forskning, utveckling och samarbeten

Kvinna tar prover vid vattenreningsanläggning

Fossilfri fordonsflotta, elsopbil och en världsunik metallåtervinning är några av resultaten från Renovas utvecklingsprojekt med kunder, ägare, bransch och akademi. Med samhällsnytta i uppdraget utvecklar vi miljösmarta tjänster, fordon och processer för avfallsbehandling för att minska vårt klimatavtryck.

Transporter med minsta möjliga miljöpåverken
Dekal med 100 % fossilfri fordonsflotta

  • Vi var först i världen med en fossilfri fordonsflotta – femton år före de nationella målen. Alla våra tunga fordon kör fossilfritt.

    Läs om våra hållbara transporter

  • Tillsammans med Volvo och Göteborgs Stad (Kretslopp och vatten) har vi tagit fram en av världens första elsopbilar, som nu är i drift i centrala Göteborg. Elbilen förbättrar både stadsmiljön och arbetsmiljön genom att det inte blir några avgasutsläpp och genom att driften är helt tyst.

  • Vi utvecklar en världsunik bränslecellsdriven sopbil tillsammans med PowerCell Sweden AB, Scania och JOAB. Bilen tankas med vätgas. I bränslecellerna omvandlas sedan gasen till elektricitet som laddar bilens batterier, och till värme som kan värma bilens hytt. Enda utsläppen från driften blir vattenånga. Två vätgasbilar går nu i provdrift.

Minskade koldioxidutsläpp och ökad återvinning 


Förbränningen i vårt avfallskraftvärmeverk ger fossila koldioxid till luften - 200 000 ton år 2019. Det brännbara avfall som kommer till anläggningen innehåller material med fossilt ursprung, främst  plast av olika sorter. Ett nationellt mål för 2045 är att vi i Sverige ska ha en fossilfri energiåtervinning av avfall.

Kunskap kring CCS-teknik och projekt CinfraCap
Att fånga in och lagra koldioxid i berggrunden är ett komplement till andra sätt att minska koldioxiden i atmosfären och därmed bromsa jordens uppvärmning. Tekniken kallas CCS, Carbon Capture and Storage. Vi följer utvecklingen på området och deltar i kunskapsutbyte.

CinfraCap är ett unikt samverkansprojekt mellan Renova, Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, och Göteborgs Hamn som undersöka hur man kan transportera och mellanlagra infångad koldioxid. En förstudie pågår. Fas ett syftade till att undersöka metoder och kostnader för den infrastruktur som skulle behövas för att transportera infångad koldioxid från anläggningar i Västsverige till Göteborgs hamn. Därifrån skulle sedan koldioxiden kunna transporteras med båt till förvaringsplatser under havsbotten. Fas ett i förstudien avslutades våren 2021. Nu pågår fas två, med fördjupade analyser av såväl teknik som framtida affärsmodell.

Illustration:

Du kan läsa mer om CinfraCap hos Göteborgs Hamn.

Ökad energieffektivitet på avfallskraftvärmeverket

Det pågår också ett ständigt arbete för att öka energieffektiviteten i Renovas avfallskraftvärmeverk – för att kunna nyttiggöra så mycket energi som möjligt från avfallet.

Brännarna startar med RME
Stöd- och startbrännarna på  avfallskraftvärmeverket  används när pannorna sätts igång efter ett stopp. Från och med 2020 är de ombyggda och drivs med RME (rapsmetylester eller ”biodiesel”) istället för med fossil olja.

Världsunik zinkåtervinning 

Vi har nyligen tagit i drift  en världsunik anläggning för att återvinna zink ur rökgasresterna  från avfallskraftvärmeverket. Partiklar från förbränningen som avskiljs i rökgasreningen, så kallad flygaska,  innehåller zink och andra metaller. Metallerna  är keminskt bundna till andra ämnen. Genom att "tvätta ur" zink ur flygaskan kan man återvinna zinken. En ytterligare bonus är att när den  tvättade askan förbränts ytterligare en gång är den avgiftad från exempelvis dioxiner. Efter tidigare försök i pilotanläggning satsar vi nu på en fullskalig anläggning för zinkåtervinning.  

Vattenrening i fokus

På våra avfallsanläggningar i Tagene och Fläskebo har vi nya reningsverk som bland annat renar lakvattnet från miljöfarliga PFAS-ämnen. 
Renova var en av dem som  fick ceritieringssystemet Revaqs första Uppströmspris 2021 för lakvattenreningen på Tagene.

En ny våtmark renar nu vattnet från ytor med jordbehandling och kompostering på vår anläggning Marieholm.

Effektivisera vår anläggning för biologiskt avfall

På vår anläggning för biologiskt avfall ser vi över hur vi kan effektivisera processer och modifiera tekniska lösningar så att man får mer mängder slurry – som blir till biogas och biogödsel.

En viktig del i det är att minska rejekten, det vill säga den rest som inte kan bli slurry. En sådan rejekt kan vara plast. Med mindre plast in ökar möjligheterna att göra tekniska anpassningar som ger högre utbyte av slurry och mindre mängder rejekt ut.

Andra aktiviteter

Återvinner rör från byggarbetsplats

I projektet Re:pipe materialåtervinner vi rör från byggavfall vilket sparar ca 50 miljoner kronor per år och minskar koldioxidutsläppen.

Cirkulärt system för emballageplast från byggindustrin

Vi håller på att se över om det går att utveckla ett cirkulärt system för emballageplast från byggindustrin. Tanken är att ta fram underlag för att se om det går att utveckla ett effektivt insamlings- och återvinningsystem.

Pråm på Göta Älv med återvinningsstation

Miljöutbildningar

Tillsammans med våra ägarkommuner utvecklar vi utbildningar för skolor och verksamheter. 
Läs mer om och boka in ett besök

Vi delar ut miljöstipendium

Varje år delar vi ut ett miljöstipendium till unga forskare från Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskola.

Läs om vårt miljöstipendium

Dessa samarbetar vi med

Renova deltar i många olika typer av forsknings- och utvecklingssamarbeten:

RE:Source
Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet. RE:Source stödjer framtagandet av innovationer som kan bidra till ett effektivare användande av resurser i både samhälle och näringsliv.

Västsvenska kemi- och materialklustret 

Här samverkar aktörer från näringslivet, forskningssidan och det offentliga med den övergripande ambitionen att bidra till en hållbar utveckling och tillväxt.

Avfall Sveriges utvecklingssatsning

Projekt inom branschorganisationen.

FRIST

Forum for Risk Investigation and Sustainable Treatment.

KNEG

"Klimatneutrala godstransporter på väg" är ett samarbetsprojekt med en vision om att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala.

Competence Centre Recycling
CCR är ett nätverk på Chalmers för cirkulär användning av material. 

Waste refinery
Ett nätverk för privat och offentlig verksamhet samt myndigheter och intresseorganisationer.