Renovaanställd tittar ut över Göteborg uppe på avfallskraftvärmeverket

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Frågorna nedan är ett resultat av vad vi själva anser är våra viktiga utmaningar och vad vi har fångat upp i dialoger med våra intressenter.

Klimatpåverkan

Att minska utsläpp av koldioxid till atmosfären är en väsentlig fråga. Renovas påverkan är både positiv och negativ. Positivt genom att vår verksamhet minimerar deponering och minskar samhällets behov av energiråvara och negativt för att vi har direkta utsläpp från avfallsförbränning.

Vi arbetar i branschorganisationer för att det fossila inslaget i avfallet ska minska genom klokare beskattning, materialval, miljösmartare affärsmodeller och ett effektivare producentansvar. Vi studerar alternativa lösningar som CCS och ökar kunskapen tillsammans med kommuner och företag. Vi deltar i projekt CinfraCap. Läs mer om det här.

Lokalt arbetar vi med att utveckla redovisning av klimatkonsekvenser i vår kundportal och kunddialog för att förbättra vår och våra kunders klimatprestanda. Vi använder förnybara drivmedel och förbättrar ruttplanering och skapar goda omlastningsmöjligheter vilket bidrar till energieffektiva transporter.

Resurseffektivitet

Vi har stor påverkan i hur resurser i avfallet tas till vara. Vår viktigaste roll är hur vi styr strömmar av material. Genom rätt val av behandling kan energi och material i högre grad återföras tillbaka till samhället som material eller energi.

Vi stöttar våra kunder till att minska sina avfallsmängder och öka resurshushållningen genom att erbjuda utsortering av värdematerial och energiråvara. Vi ser också till att farliga produkter samlas in separat.

Vi studerar möjligheter och metoder för att effektivisera utsortering av material lokalt och vid centrala anläggningar. Vi arbetar för att minska de mängder som styrs till deponi för att hushålla med deponivolym.

Kombinera långsiktigt kompetensbehov och samhällsnytta

Vi har ett ansvar för att vara en attraktiv arbetsplats som skapar förutsättning för rekrytering av kompetenta medarbetare över tid. Vi har också ett ansvar för att skapa möjligheter för dem som har svårare ta sig in på arbetsmarknaden. Vi har medvetet sänkt trösklarna i den satsning vi kallar jobbspåret för att ge en snabbare väg till arbetsmarknaden för dem som ännu inte kan svenska eller har körkort.

Stabil ekonomi och konkurrenskraftiga priser

Goda ekonomiska förutsättningar är nödvändiga för att utveckla verksamheten. Det kan handla om att utnyttja de resurser vi har i form av medarbetare, kunskap, fordon och anläggningar. Vi arbetar mot långsiktiga mål och starka relationer. Vi studerar möjligheter och utmaningar både lokalt och i branschen.

Vi ska hålla hela arbetslivet och därefter

Vi har påverkan på vår arbetsmiljö och vårt arbetsklimat. Vi arbetar systematiskt för att minska arbetsrelaterade olyckor och sjukfrånvaro. Ledning och medarbetare ska bidra och verka för en trygg och säker arbetsplats där man visar respekt och tolerans för varandra och kunder. Våra ledstjärnor och värderingar ska vara vägledande i vårt förhållningssätt.