Vi satsar allt på att göra vår del

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa om vårt arbete för att skapa en hållbar återvinning och avfallshantering. Du kan också läsa om vad vi gör för att skapa en social och ekonomisk hållbar organisation som ger tillbaka till samhället.

 

Renovas VD om året som gått

2019 var året då klimatfrågan växte ännu mer och blev hela världens samtalsämne. Greta Thunberg tog båten över Atlanten och talade i FN. I World Economic Forums rapport om globala risker, var för första gången, alla de fem största riskerna kopplade till miljön. För bara tio år sedan var miljörelaterade risker inte med alls. Klimatet är vår tids allvarligaste utmaning och gemensamma ansvar.

Vi måste samarbeta

Jag vill också se 2019 som året då vi lämnade diskussionerna om klimatfrågans allvar och istället började prata om lösningar. Var och en av oss behöver göra vår del i klimatomställningen – men vi måste komma överens om åtgärder på internationell och global nivå.

För vi stöter alla på begränsningar, förr eller senare. Intressekonflikter. Lagstiftning som inte hänger med. Felriktade styrmedel. Praktiska hinder som tar tid att överkomma. Då behöver vi en Greta som hjälper oss lyfta blicken och påminner oss om vart vi ska och att vi måste vara kreativa och målmedvetna.

Allt detta är naturligtvis ytterst aktuellt i vår bransch, där följderna av vår moderna livsstil blottläggs. Avfallsströmmarna är enorma och ökar snarare än minskar. Europa svämmar över av plast nu när Kina förbjudit import av plastavfall.
Här blir vår kärnuppgift viktigare än någonsin – att göra något bra av det avfall som faktiskt uppstår.


Egen världsunik lösning

Vi har haft många olika projekt på gång under året. Några minskar vårt eget klimatavtryck. Exempel är den eldrivna sopbilen, som nu rullat i snart ett år, liksom ombyggnaden av våra start- och stödbrännare i avfallskraftvärmeverket där vi helt överger fossil eldningsolja.



Andra satsningar syftar till att kunna återföra mer resurser till samhället. Ett exempel är planerna på en utbyggnad vid avfallskraftvärmeverket i Sävenäs. Här ska vi utvinna zink ur flygaskan som bildas vid förbränningen. Jag är väldigt stolt över att kunna säga att det är vår egen forskning som har funnit en världsunik metod för detta! Zinken kommer att kunna avskiljas så att den blir tillräckligt ren för att så småningom kunna säljas på marknaden. Förutom miljövinster på flera plan kommer det på sikt att bli en lönsam affär för oss.

Vi tittar på möjligheten till att utöka sorteringen av grov- och byggavfall, liksom på den intressanta idén att sortera ut sten ur förorenad jord. Stenen i sig är inte förorenad och kan vi sortera ut den kan den användas igen.

Tillsammans med våra ägarkommuner har vi utrett tekniken för att omvandla trädgårdsavfall till biokol. Biokol som tillförs jorden fungerar både som växtmedel och som kolsänka. Hur avsättningen för biokol ser ut är ännu inte helt klart, men jag tror på möjligheten att bygga en anläggning så småningom.

Vi fortsätter att avgifta kretsloppet och har utökat med en ny PFAS-rening av lakvattnet på anläggningen i Fläskebo där vi nu kan fånga upp organiska föroreningar. Även på Tagene är vi i full gång med att spränga för en ny inertdeponi som snart blir en resurs i regionen. Vi bygger också en ny vattenrening på Tagene.

Starka på marknaden

Trots vissa tecken på avmattning i konjunkturen var Renovas ekonomi fortsatt positiv under 2019. En sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Att vi är så engagerade i hållbarhetsutveckling och kan visa konkreta resultat tror jag är ett starkt argument för våra kunder.

Nya affärer, som Lindholmsleveransen och återvinningscentralerna i Kungälv, samt en positiv prisutveckling har ökat vår stabilitet. Vi satsar framåt och har under 2019 investerat i 120 nya tunga fordon, vilket betyder att nästan 40 procent av hela vår flotta är uppdaterad.

Under 2020 börjar den nya punktskatten på avfallsförbränning gälla, vilket tyvärr inte automatiskt kommer att resultera i mer materialåtervinning. Rent allmänt välkomnar vi dock styrmedel som befrämjar materialåtervinning. Det kan också vara så att rätt utformade styrmedel möjliggör teknik som idag är för dyra som till exempel CCS (Carbon capture and Storage).



Jobbspår Avfall gör skillnad

Som regionalt förankrad samhällsaktör har vi också en fantastisk möjlighet att vara med och verka i vårt lokalsamhälle. Det som påverkat oss mest under året och där vi kunnat göra stor skillnad är vårt engagemang i Jobbspår Avfall.

Vi har i samarbete med Arbetsförmedlingen, Sobona och Göteborgs Stad tagit in 19 praktikanter. Målet är att de ska bli anställningsbara miljöarbetare och kunna arbeta som exempelvis chaufförer hos oss. Deras gemensamma nämnare var vid starten en generellt låg utbildningsnivå och bristfällig svenska. Trots detta ser det ut som att en mycket stor andel av dem snart kliver ut på arbetsmarknaden med ett färskt C-körkort i handen, nyvunna erfarenheter – och inte minst ett starkare självförtroende.

Det känns oerhört positivt och hoppfullt och jag ser fram emot att möta nästa kull som redan är på väg in!
Att hjälpa människor som stått långt från arbetsmarknaden att bli flygfärdiga är utvecklande även för våra medarbetare. Att vi får känna stolthet över Renovas och vår egen kompetens och dessutom göra skillnad för andra människor har stor betydelse för oss internt.

Det är en av anledningarna till att vi också stöttar och engagerar oss i initiativ som exempelvis My Dream Now som arbetar för att alla unga ska hitta vägar till drömmar och jobb, Städa Sverige och Göteborg Hockey Club, en idrottsförening som främst satsar på flickor i nordöstra Göteborg.
Kan vi bidra till en socialt hållbar utveckling och samtidigt skapa stolthet och utveckling hos våra medarbetare har vi nått dubbel framgång.

Allt i kretsloppet hänger ihop

Jag ser nu fram emot ett händelserikt 2020. När så många är medvetna om klimatfrågans allvar, hoppas jag att fler också inser hur kretsloppet hänger ihop. Vi får exempelvis frågan om den energi vi levererar kan bli ”fossilfri” eftersom kunderna efterfrågar det. Saken är bara den att energin kommer från förbränningen av samma kunders avfall. Allt hänger ihop och ska vi uppnå en verkligt cirkulär ekonomi behöver vi se sammanhangen och lösa frågorna tillsammans och från grunden.

Jag lovar att vi på Renova satsar allt på att göra vår del.

Anders Åström
VD, Renova AB