Vi satsar allt på att göra vår del

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa om vårt arbete för att skapa en hållbar återvinning och avfallshantering. Du kan också läsa om vad vi gör för att skapa en social och ekonomisk hållbar organisation som ger tillbaka till samhället.

En tillgänglighetsanpassad version av Hållbarhetsredovisningen finnas att ladda ner här.

Renovas vd om året som gått

För ungefär ett år sedan, i 2019 års hållbarhetsredovisning, såg jag fram emot ett händelserikt 2020. Renova hade mycket spännande på gång – utbyggnad för återvinning av zink, test av vätgasdrivna sopbilar och mycket annat.

Två månader senare satt vi i krismöten och målade upp scenarion av varierande allvarlighetsgrad. Hur stor sjukfrånvaro skulle vi räkna med? 25 eller 50 procent? Vad var absolut nödvändigt? Vad kunde vi skjuta upp eller utföra med glesare intervaller? Idag är jag stolt och tacksam över att vi hittills har bestått provet.

Basleveranser bara måste fungera

Coronaåret 2020 har kastat blixtbelysning över samhällsviktiga funktioner som vår. Basleveranser som sjukvård, transporter, vatten, avlopp och avfallshantering bara måste fungera.

Vi har stått pall och visat att vår verksamhet rent bokstavligen är hållbar även i svåra tider. Vi har förmått ställa om både planering och arbetssätt och tack vare att alla medarbetare varit uthålliga och flexibla har vi kunnat leverera och visa svarta siffror även för 2020.

Vi har naturligtvis tappat stora delar av försäljningen. Liseberg, Svenska Mässan, hotell, idrottsevenemang och festivaler, ja, hela besöksnäringen, har stått still. Å andra sidan har vi haft minskade kostnader för till exempel bränsle och slitage på fordon samt en något högre efterfrågan från hushållen. Även personalkostnader har varit lägre genom en förbättrad planering av bland annat sommarvikarier. Hos våra kunder märker vi också ett stort behov av stabilitet och trygghet, något som i dagsläget väger tyngre än lägsta pris.

När Sverige stängde ner var det lätt att räkna ut att företag, butiker och restauranger skulle behöva oss i mindre omfattning. Andra konsekvenser var svårare att förutse. Plötsligt behövde vi till exempel mer arbetskraft till återvinningscentralerna när folk tillbringade mer tid hemma och började renovera huset, rensa förråd och möblera om.

Satsat med oförminskad styrka

Nu tänker ni kanske att det var synd att de spännande satsningarna fick vänta. Men så blev det faktiskt inte alls. Med oförminskad styrka har vi fortsatt att utveckla vårt uppdrag att återvinna, avgifta kretsloppet och leverera energi och material. Som planerat har vi ökat och utvecklat deponikapaciteten. Deponierna i Tagene och Fläskebo kan hantera schaktmassor från de stora infrastrukturprojekt som pågår i Göteborg. Där har vi ett pågående projekt med cirkulär masshantering, med målet att sju procent av det som körs in till deponi under 2021, och på sikt ännu mer, ska kunna tvättas och föras tillbaka. Det låter kanske inte så mycket, men det kan handla om 30 000–40 000 ton om året och ibland ännu mer. När det är som mest tryck anländer 100–200 lastbilar om dagen till deponierna. Att vi hushållar med resurserna är därför mycket viktigt ur ekonomisk synpunkt. Det är dessutom naturligtvis mycket positivt att det kan bidra till att minska brytning av jungfruligt material.

Ett delprojekt rör spårvägsnätet. När rälsen behöver bytas ut, byts även asfalten och bärlagret av makadam. I samarbete med Trafikkontoret i Göteborg undersöker vi om materialet kan tvättas och återföras, något som ser ut att kunna fungera.

Mycket av vår verksamhet handlar om återvinning – men vissa ämnen ska inte återvinnas utan tas bort ur kretsloppet. Att avgifta kretsloppet genom att omhänderta farligt avfall är ett av våra viktigaste uppdrag. Vi bygger nu ut kapaciteten för hantering av farligt avfall. Som exempel kan nämnas att vi utvecklar vår kapacitet att ta emot och hantera flytande farligt avfall. Det handlar ofta om någon form av oljeföroreningar eller andra kemikalier som blandas med torrt material och oskadliggörs genom destruktion i vårt avfallskraftvärmeverk. Ett exempel är de PFAS-ämnen som vi tack vare våra nya reningsverk kan avskilja ur lakvattnet på deponierna i Fläskebo och Tagene.

Rekordår för producerad energi

Under året blev det grönt ljus för utbyggnaden av anläggningen i Sävenäs, där zinkråvara ska återvinnas ur flygaskan som bildas vid förbränningen. Något jag är extra stolt över, då metoden bygger på Renovas egen forskning. Förutom de uppenbara miljöfördelarna kommer det att på sikt bli en lönsam hantering, eftersom zinkråvaran blir tillräckligt ren för att säljas på marknaden.

Vi har gjort även andra investeringar i avfallskraftvärmeverket, med syfte att förbättra energiåtervinningen. Faktum är att 2020 blev all time high när det gäller producerad energi. Utvecklad styrning av förbränning, nya värmeväxlare som ökat värmeuttaget och därtill få stopp i anläggningen bidrog till att vi kunde nyttiggöra rekordmycket energi.

Ytterligare exempel på innovationer och nya lösningar vi engagerat oss i, pandemitider till trots, är pilotsatsningen på vätgasdrivna sopbilar som vi tror mycket på. Ett annat exempel är smarta behållare och komprimatorer – uppkopplade enheter som meddelar fyllnadsgrad och när det är dags för tömning – som på sikt kommer att revolutionera effektiviteten i hela vår bransch.

Social utveckling en utmaning

Vad vi däremot tyvärr inte kunnat uppfylla lika bra under året är det som rör det sociala. Att inte kunna träffas som vanligt har gjort att delar av den planerade personalutvecklingen fått vänta. Arbetsmarknaden har generellt blivit sämre och även vi har sett ett rejält minskat behov av arbetskraft. Vi har de senaste åren framgångsrikt engagerat oss i Jobbspår Avfall vars syfte är att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Omgång tre låg i planen, vilken vi nu väljer att pausa det kommande året.

Men visst har det hänt en del på plussidan också. Vi har inte behövt permittera någon och den digitala kompetensen har tagit ett jättekliv framåt. Vår satsning Språklyftet har också varit lyckad. Att vår personal behärskar svenska är viktigt både ur säkerhetssynpunkt och för relationen med kunder och kollegor. Vi har lagt mycket kraft på att ta fram kravnivåer för språkkompetens kopplat till olika befattningar och har kunnat köra en del språkutbildningar även under 2020, med fantastiskt positivt resultat.

Driftsäkrat vår verksamhet

Det gångna året har varit utbildande för oss alla. Man kan se det som ett stort stresstest där vi satts på hårda prov, där vi lärt oss om sårbarhet och i skarpt läge utvecklat kompetenser vi tidigare knappt visste att vi behövde. Trots allt det som pandemin inneburit har vi driftsäkrat vår verksamhet och samtidigt drivit på planerade satsningar. Vi har visat att vi har vad som krävs av en samhällsviktig aktör.

Nu behåller vi och nyttjar den kunskap vi byggt upp. Jag ser fram emot ett 2021 då jag hoppas att vi alla kan återgå mer till ett normalläge, men behålla fokus på det som verkligen är väsentligt och hållbart.

Anders Åström
Vd, Renova AB