För närvarande har vi problem med formulärfunktionen vid beställningar. Kontakta kundservice om du vill göra en beställning. 

Renovaanställd tittar in i container med wellpapp

Så tar vi hand om avfallet

Vårt mål är att minska avfallet och jobba mot återanvändning i en cirkulär ekonomi. I våra behandlingsprocesser tar vi hand om avfallet på ett säkert och miljöriktigt sätt så att så mycket av avfallet som möjligt kan återvinnas, förvaras eller utvinnas. Vi tar emot avfall från både privat och offentlig sektor.

Sälj eller ge bort så mycket det går. Lämna i behållare i miljörum, på återvinningscentral eller till secondhandverksamheter. Även för företag finns organisationer som tar hand om gamla kontorsmöbler med mera.

– Bli en återvinnare!

Vi hämtar och behandlar 

Saker och material du inte längre vill ha kan någon annan ha behov av, det gäller allt från gamla kläder och kontorsmaterial till plast, gips och tegel från byggprojektet.

I våra anläggningar hämtar vi och behandlar avfall, återvinner till energi, värme och nytt material samt sorterar och skickar vidare till återvinning i andra verksamheter. Vi tar också emot farligt avfall och lyfter bort det från kretsloppet. 

Säker hantering

Vid hantering av avfall vill vi minimera miljöpåverkan på ett säkert sätt. Det kan vara:

  • Att undvika nedskräpning, smittspridning och spridande av farliga ämnen.
  • Att undvika klimatpåverkan från avfallsbehandlingen.
  • Minskad risk för brand vid deponering eller långtidslagring av brännbart (organiskt avfall).
  • Arbete för en minimerad miljöpåverkan som uppkommer vid hantering, som lakvatten, utsläpp till luft och vatten, genom till exempel optimal lagring, sortering och behandling i kombination med rätt reningsutrusting.

Hämtar avfall

Runt 350 miljöarbetare hämtar återvinningsmaterial och avfall i våra ägarkommuner i Västsverige. Dessa är Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

  • Renova AB har hand om tilldelade uppdrag från ägarkommuner och hämtar bland annat hushållsavfall från fastigheter.
  • Renova Miljö AB hämtar avfall från företag, verksamheter och kommuner på den konkurrensutsatta marknaden. Det kan vara industrier, byggprojekt, bostadsföretag och evenemang. 

Omlastningsstationer

För att minska antalet avfallstransporter och göra dem effektivare lastar vi om hushålls- och grovavfall på ett antal omlastningsstationer. Varje transport från en omlastningsstation till avfallskraftvärmeverket tar 30 ton, vilket motsvarar ungefär nio sopbilars last.

Sorterar

På våra sorteringsanläggningar Skräppekärr, Högsbo, Munkegärde och Kläpp jobbar cirka 50 personer med att samla, bearbeta, sortera och krossa material som sedan transporteras vidare för behandling. Hit kommer osorterat, brännbart och obrännbart avfall från företag, byggverksamhet med mera. Sorteringsanläggningarna är viktiga för att så mycket avfall som möjligt ska komma till nytta på annat sätt. 

Exempel på material

  • Avfall som går till energiåtervinning blandas till exempel för att få en optimal energifraktion.
  • Komposterat material blandas med sand och kalk till olika typer av jordar.
  • Sten, kakel och betong mer mera kan återanvändas som konstruktionsmaterial. 

Återvinningscentral för företag

Grovavfall och återvinningsmaterial kommer in till kommunernas olika återvinningscentraler och skickas sedan vidare til våra anläggningar. Men vi har också egna återvinningcentraler för företag på våra anläggningar på Skräppekärr och Högsbo.

 

Mat- och livsmedelsavfall blir biogas

På Marieholm i Göteborg förbehandlas utsorterat matavfall från hushåll och livsmedelsavfall från tillverkare, distributörer och butiker. Slutprodukten blir en trögflytande vätska, så kallad slurry. Den används sedan som råvara för tillverkning av biogas och biogödsel.

Exempel på matavfall

Matrester, frukt- och grönsaksskal, fisk- och köttrester, vissna snittblommor, kaffe- och tesump.

Trädgårdsavfall blir jord

Trädgårdsavfall och krossat ris från verksamheter och hushåll komposteras på vår anläggning på Marieholm för att bli jordförbättringsmedel eller grunden i olika jordar. 

Jorden har vi sedan till försäljning. Läs om våra jordar. 

Farligt avfall och elektronik

Vi ger dig full kontroll på ditt farliga avfall. Med speciallösningar, kompetens och alla nödvändiga tillstånd kan vi erbjuda dig en smidig hantering av ert farliga avfall. Vi erbjuder behållare och skåp där du kan förvara farligt avfall på byggarbetsplatsen med mera och hämtar sedan resterna på ett säkert sätt.

På Sävenäs har vi en anläggning där vi tar emot farligt avfall och elektronik. Vi har också en kemist som kan hjälpa ert företag att klassificera det avfall du har idag.

Om du vill ha hjälp med att sortera, packa och dokumentera ditt farliga avfall kan vår personal komma till arbetsplatsen och ta hand om detta.

Vi erbjuder också utbildningar i hur man hanterar farligt avfall på vårt utbildningscenter Renova Miljöakademi. 

Läs mer om vårt erbjudande kring farligt avfall

Exempel på material

Batterier, sprayburkar med rester, nagellack, burkar med målarfärg, glödlampor, lågenergilampor, mobiler och andra elektronikprylar.

Brännbart material blir el och värme

När du sorterat ut farligt avfall och återvinningsmaterial kan det ändå bli kvar avfall. Fint brännbart och grovt brännbart avfall kommer till vårt avfallskraftvärmeverk på Sävenäs i Göteborg. Det är en av världens mest avancerade anläggningar för energiåtervinning. Här eldas avfallet och blir till en tredjedel av fjärrvärmen i regionen och 5 procent av Göteborgarnas elbehov.  

Ett kilo avfall som energiåtervinns ger varmvatten till sju minuters duschande och el till tre timmar framför datorn.

– Sävenäs avfallskraftvärmeverk

På Sävenäs har vi tillstånd att ta emot 550 000 ton avfall per år. Ungefär hälften av avfallet kommer från hushåll och hälften från företag och andra verksamheter. 

Vi eldar avfallet i fyra ugnar, där rökgaserna sedan renas i varsin linje. Energin från förbränningen ger fjärrvärme som vi levererar till Göteborgs fjärrvärmenät och el som levereras till elnätet.

Vi arbetar ständigt med energieffektivsering. Rökgaserna renas i flera steg och klarar med god marginal reningskraven från EU.

För att snabbt få igång förbränningen i avfallspannorna vid start och efter störningar finns åtta stycken oljebrännare. Nu är de alla ombyggda och anpassade för att drivas med RME (rapsmetylester eller ”biodiesel”) istället för fossil olja.

Ur slaggen från avfallskraftvärmeverket återvinns metaller, innan resten blir konstruktionsmaterial på deponi.

Deponier

Renova har två deponier, Fläskebo och Tagene, för avfall som inte går att behandla på annat sätt och lagras tills man i framtiden hittar nya sätt att hantera materialet.

På Fläskebodeponin erbjuder vi deponering av såväl obrännbart industriavfall och förorenade jordmassor som vissa typer av farligt avfall. 

Renovas andra deponi, Tagene, är främst avsedd för aska från energiåtervinningen. Där sorteras också slaggen från avfallskraftvärmeverket för återvinning av metaller och slaggrus. 

Andra tjänster  

Slam- och spoltjänster

Risk- och sekretessavfall