Så tar vi hand om avfallet

Renovaanställd tittar in i container med wellpapp

Vårt mål är att minska avfallet och jobba mot återanvändning i en cirkulär ekonomi. I våra behandlingsprocesser tar vi hand om avfallet på ett säkert och miljöriktigt sätt så att så mycket av avfallet som möjligt kan återvinnas eller på annat sätt återföras till samhället. Vi tar emot avfall från både privat och offentlig sektor.

Sälj eller ge bort så mycket det går. Lämna i behållare i miljörum, på återvinningscentral eller till secondhandverksamheter. Även för företag finns organisationer som tar hand om gamla kontorsmöbler med mera.

– Bli en återvinnare!

Vi hämtar och behandlar 

I våra anläggningar behandlar vi avfall, återvinner till energi, värme och nytt material samt sorterar och skickar vidare till återvinning i andra verksamheter. Vi tar också emot farligt avfall och lyfter bort det från kretsloppet. 

Säker hantering

Vid hantering av avfall vill vi minimera miljöpåverkan på ett säkert sätt. Det kan vara:

  • Att undvika nedskräpning, smittspridning och spridande av farliga ämnen.
  • Att undvika klimatpåverkan från avfallsbehandlingen.
  • Minskad risk för brand vid deponering eller långtidslagring av brännbart (organiskt avfall).
  • Arbete för en minimerad miljöpåverkan som uppkommer vid hantering, som lakvatten, utsläpp till luft och vatten, genom till exempel optimal lagring, sortering och behandling i kombination med rätt reningsutrusting.

Hämtar avfall

Runt 350 miljöarbetare hämtar återvinningsmaterial och avfall i våra ägarkommuner i Västsverige. Dessa är Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

  • Renova AB har hand om tilldelade uppdrag från ägarkommuner och hämtar bland annat hushållsavfall från fastigheter.
  • Renova Miljö AB hämtar avfall från företag, verksamheter och kommuner på den konkurrensutsatta marknaden. Det kan vara industrier, byggprojekt, bostadsföretag och evenemang. 

Omlastningsstationer

För att minska antalet avfallstransporter och göra dem effektivare lastar vi om hushålls- och grovavfall på ett antal omlastningsstationer. Varje transport från en omlastningsstation till avfallskraftvärmeverket tar 30 ton, vilket motsvarar ungefär nio sopbilars last.

Sorterar

Till våra sorteringsanläggningar Skräppekärr, Högsbo, Munkegärde och Kläpp  kommer osorterat, brännbart och obrännbart avfall från företag, byggverksamhet med mera. Här sorteras återvinningsbart material ut. En del brännbart avfall krossas till energiflis.
Sorteringsanläggningarna är viktiga för att så mycket avfall som möjligt ska komma till nytta på annat sätt. 

 

Återvinningscentral för företag

Vi har också återvinningcentraler för företag på våra anläggningar på Skräppekärr och Högsbo.

Mat- och livsmedelsavfall blir biogas

På Marieholm i Göteborg förbehandlas utsorterat matavfall från hushåll och livsmedelsavfall från tillverkare, distributörer och butiker. Slutprodukten blir en trögflytande vätska, så kallad slurry. Den används sedan som råvara för tillverkning av biogas och biogödsel.

 

Trädgårdsavfall blir jord

Trädgårdsavfall och krossat ris från verksamheter och hushåll komposteras på vår anläggning på Marieholm för att bli jordförbättringsmedel eller grunden i olika jordar. 

Jorden har vi sedan till försäljning. Läs om våra jordar. 

Farligt avfall och elektronik

Vi ger dig full kontroll på ditt farliga avfall. Med speciallösningar, kompetens och alla nödvändiga tillstånd kan vi erbjuda dig en smidig hantering av ert farliga avfall. Vi erbjuder behållare och skåp där du kan förvara farligt avfall på byggarbetsplatsen med mera och hämtar sedan resterna på ett säkert sätt.

På Sävenäs har vi en anläggning där vi tar emot farligt avfall och elektronik. Vi har också en kemist som kan hjälpa ert företag att klassificera det avfall du har idag.

Om du vill ha hjälp med att sortera, packa och dokumentera ditt farliga avfall kan vår personal komma till arbetsplatsen och ta hand om detta.

Vi erbjuder också utbildningar i hur man hanterar farligt avfall på vårt utbildningscenter Renova Miljöakademi. 

Läs mer om vårt erbjudande kring farligt avfall

 

Brännbart material blir el och värme

När du sorterat ut farligt avfall och återvinningsmaterial kan det ändå bli kvar avfall. Fint brännbart och grovt brännbart avfall kommer till vårt avfallskraftvärmeverk på Sävenäs i Göteborg. Det är en av världens mest avancerade anläggningar för energiåtervinning. Här eldas avfallet och blir till en tredjedel av fjärrvärmen i regionen och 5 procent av Göteborgarnas elbehov.  

Ett kilo avfall som energiåtervinns ger varmvatten till sju minuters duschande och el till tre timmar framför datorn.

– Sävenäs avfallskraftvärmeverk

På Sävenäs har vi tillstånd att ta emot 550 000 ton avfall per år. Ungefär hälften av avfallet kommer från hushåll och hälften från företag och andra verksamheter. 

Vi eldar avfallet i fyra ugnar, där rökgaserna sedan renas i varsin linje. Energin från förbränningen ger fjärrvärme som vi levererar till Göteborgs fjärrvärmenät och el som levereras till elnätet.

Vi arbetar ständigt med energieffektivsering. Rökgaserna renas i flera steg och klarar med god marginal reningskraven från EU.

För att snabbt få igång förbränningen i avfallspannorna vid start och efter störningar finns åtta stycken oljebrännare. Nu är de alla ombyggda och anpassade för att drivas med RME (rapsmetylester eller ”biodiesel”) istället för fossil olja.

Hållbarhetsbesked 
Renova förbränner avfall, vissa avfallsslag som utgörs av biomassa måste rapporteras i enlighet med hållbarhetslagen (2010:598). Renova har hållbarhetsbesked för den biogena andelen av det avfall som förbränns vid anläggningen dvs fast kommunalt- och verksamhetsavfall inklusive farligt avfall och importavfall. Anläggningen har även hållbarhetsbesked för den bioolja (RME) och biogas som används i verksamheten.


Ur slaggen från avfallskraftvärmeverket återvinns metaller, innan resten blir konstruktionsmaterial på deponi.

Deponier

Renova har två deponier, Fläskebo och Tagene, för avfall som inte går att behandla på annat sätt och lagras tills man i framtiden hittar nya sätt att hantera materialet.

På Fläskebodeponin erbjuder vi deponering av såväl obrännbart industriavfall och förorenade jordmassor som vissa typer av farligt avfall. 

Renovas andra deponi, Tagene, har tidigare främst varit en deponi för aska från energiåtervinningen. Idag finns en nyöppnad deponidel för inert avfall.
Slagg från avfallskraftvärmeverket sorteras här för återvinning av metaller och slaggrus. 
Under sommarhalvåret balas brännbart verksamhetsavfall här i väntan på att förbrännas i avfallskraftvärmeverket under vintersäsongen.

Andra tjänster  

Slam- och spoltjänster

Risk- och sekretessavfall