HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Nytt tillstånd för Tagene viktigt för regionen

Renova har fått nytt miljötillstånd för Tagene avfallsanläggning. Tillståndet ger möjlighet att bedriva fortsatt verksamhet där i uppskattningsvis 25–30 år. Därmed blir Tagene även fortsatt en viktig pusselbit i Göteborgsregionens avfallshantering.

Domen från Mark- och miljödomstolen meddelades i början av december, och ansökningsprocessen har pågått i flera år. Det nya tillståndet inkluderar både befintlig och ny verksamhet. Tillståndet medger bland annat en höjning av den befintliga deponin med 15 meter, en helt ny deponidel för inert (stabilt) avfall samt ett berguttag för att få större deponivolym för inert avfall. Mark- och miljödomstolen sa även ja till att utöka avfallshanteringen på anläggningen med bland annat sortering och bränsleberedning.

– Det befintliga tillståndet för Tagene är från 70-talet så vi är väldigt nöjda med att få ett nytt modernt tillstånd för anläggningen, säger Nanna Bergendahl, chef för miljö- och utredningsenheten på affärsområde Återvinning.

Det nya tillståndet innebär att Renova kan planera långsiktigt. Det ger även en efterlängtad möjlighet när det gäller hantering av de överskottsmassor som uppkommer i regionen.

Tillståndet är förknippat med flera olika villkor, till exempel för utgående vatten från anläggningen, berguttag och hur deponin ska avslutas etappvis. Lakvattnet från den befintliga deponin avleds idag till Ryaverket. Så kommer det att bli även i fortsättningen, men en ny lakvattenrening behöver byggas. Lakvattenreningen har redan projekterats och vi står i startgroparna att börja bygga. Anläggningen kommer att rena lakvattnet från metaller och organiska föroreningar, som PFOS. Lakvattnet från inertdeponin innehåller lägre föroreningsnivåer och kommer istället att avledas via en sedimenteringsdamm till dagvattnet och vidare till Göta älv. 

Halterna i det vattnet behöver dock utredas under en så kallad prövotid på tre år. Under den perioden kommer bland annat sammansättningen på lakvattnet och lämplig efterbehandling att utredas.Anläggningen kommer att rena lakvattnet från metaller och organiska föroreningar, som PFOS. Lakvattnet från inertdeponin innehåller lägre föroreningsnivåer och kommer istället att avledas via en sedimenteringsdamm till dagvattnet och vidare till Göta älv. Halterna i det vattnet behöver dock utredas under en så kallad prövotid på tre år. Under den perioden kommer bland annat sammansättningen på lakvattnet och lämplig efterbehandling att utredas.

Tillstånd för ökade mängder till Sävenäs

Strax före jul meddelade Mark- och miljödomstolen även nytt tillstånd för Sävenäs avfallskraftvärmeverk. Tillståndet innebär en ökning av mängderna som får förbrännas från 550 000 ton till 610 000 ton samt även en större flexibilitet kring vilka avfall som får tas emot på anläggningen.

Tillståndet innehöll en oklar tidsbegränsning. Det har resulterat i att Renova överklagat tillståndet i denna del. Det hindrar inte att övriga delar av tillståndet kan tas i anspråk under året. Ännu finns inget beslut om överklagandet kommer att tas upp av Mark- och miljööverdomstolen.

Nytt tillstånd även för Fläskebo

En tillståndsprocess för att ändra tillståndet på Fläskebo pågick under året, och förhandlingen i Mark- och miljödomstolen genomfördes i slutet av november. Det nya tillståndet meddelades i början på januari 2019 och möjliggör att större mängder kan tas emot för deponering på anläggningen. Dessutom får vi sortera ut stenmaterial ur inkommande schaktmassor.