HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Renovas affärsmodeller

Renovas affärsidé är att erbjuda miljösmarta tjänster och återvinna avfall till energi och nyaråvaror.

Koncernen består av moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB.

Renova AB utför direkttilldelade tjänster på uppdrag av ägarkommunerna. De mest omfattande är insamling av hushållsavfall, förbehandling av matavfall och energiåtervinning.

Renova Miljö AB består av två affärsområden Affärsområde Logistik och Affärsområde Återvinning som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Affärsområde Återvinning erbjuder omhändertagande av avfall på sina behandlingsanläggningar som avfallskraftvärmeverk, sorteringsanläggningar, deponier samt en anläggning för farligt avfall.

Affärsområde Logistik erbjuder tjänster som transport, behållare och omhändertagande av avfall. Affärsområde Logistik förfogar över en egen fordonsflotta men hyr in extra kapacitet vid toppar. Affärsområde Logistik har inga egna behandlingsanläggningar utan köper all behandling av Affärsområde Återvinning. Affärsområde Logistik har också egna verkstäder där man servar och reparerar fordon och behållare.

Våra prioriterade intressenters förväntningar

Som en regional koncern i avfalls- och återvinningsbranschen har Renova många intressenter som påverkar och påverkas av verksamheten.

Intressenternas önskemål och krav är viktiga för Renovas val av väsentliga hållbarhetsfrågor. 2018 gjordes en urvalsprocess i tre steg där intressenterna prioriterades. I det avslutande steget värderades de av koncernens ledningsgrupp och fem särskilt viktiga intressenter valdes ut.

Dialogen med ägare, tilldelande kunder och miljömyndigheter sker vid regelbundna möten. Dialog med kunder sker löpande. Medarbetarenkät, arbetsplatsträffar med mera är kanaler till medarbetarna. Renova samlar i en del fall in synpunkter även från andra intressenter. Resultaten av dialogerna framgår nedan.

Ägare

 • Tillhandahålla och utveckla avfallsanläggningar för att möta regionens nuvarande och framtida behov.
 • Utveckla och förbättra avfallshanteringen inom ägarkommunerna.
 • Vara lönsamma och solida.
 • Upprätta likabehandlingsplan, minska klimatpåverkan, öka sysselsättningen för grupper långt från arbetsmarknaden.

Ägare, tilldelade uppdrag

 • Leverera det som är utlovat och beställt.
 • Leverera med stor miljönytta, god kvalitet och konkurrenskraftiga priser.
 • Ha en transparent och korrekt uppföljning.
 • Bidra med kompetens och expertkunskap och omvärldsanalys inom verksamhetsområdet.
 • Utveckla verksamheten, befintliga och nya tjänster samt anläggningar.

Kunder

 • Leverera det som är utlovat och beställt.
 • Erbjuda miljöriktig behandling i en mer cirkulär ekonomi.
 • Uppfylla lagar, regler, förordningar och kriterier för certifiering.

Medarbetare

 • Erbjuda en säker, trivsam och utvecklande arbetsmiljö i linje med Renovas ledstjärnor.
 • Ge möjlighet för alla medarbetare att vara delaktiga till exempel i det dagliga miljöarbetet.
 • Lyssna på medarbetarna.

Miljömyndigheter

 • Uppfylla nya krav i samband med kommande ändringar i tillstånd för olika anläggningar.