HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Renovas värdekedja:

En långsiktigt hållbar avfallshantering i regionen

Renova skapar värde genom att förse regionen med anläggningar och kapacitet för en stabil och långsiktig hållbar avfallshantering. Vi utvecklar våra anläggningar, tjänster och insamlingsfordon i samarbete med ägare, kunder och andra aktörer i vår omvärld.

Erbjuda kundlösningar

Vi tar reda på vad kunder behöver och erbjuder miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar. Kunderna har möjlighet att följa upp sin avfallshantering via Renovas kundportal.

Utveckla tilldelade uppdrag

Renova samverkar med ägarkommunerna för att, på ett transparent sätt och med hög servicenivå, leverera en väl fungerande avfallsinsamling, behandling och andra stödjande tjänster.

Samla in avfall och material

Renova har en fossilfri fordonsflotta och tillgång till flera omlastningsstationer. Det betyder korta och klimatsmarta transporter. Vi har även fler egna behandlingsanläggningar i närområdet.

Förbehandla, behandla och avgifta

Större delen av avfallet behandlas på egna anläggningar. Genom sortering och förbehandling får vi fram återvinningsmaterial och råvara samt styr bort olämpligt avfall från samhället. Genom energiåtervinning kan även svårbehandlat avfall omvandlas till el och värme samtidigt som gifter destrueras.

Våra deponier säkrar att samhället skyddas från material som inte bör cirkulera fritt.

Avsätta produkter

Vi avsätter energi, material och energiråvara på marknaden.