HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Renovas vd:

Vi vill vara en del av lösningen

Samhället står inför ödesdigra utmaningar. Som seriös aktör måste man se framåt och vara en del av lösningen. Renova vågar och vill ta den rollen. Vi ska se till att regionens behov av hållbar avfallshantering uppfylls idag, men vi ska också gå i täten och skapa lösningar som är bra för Västsverige och samhället under lång tid framåt.

2018 har varit ännu ett intensivt år för Renovakoncernen. Västsverige har länge haft stadig tillväxt. I kombination med att vi inom koncernen har effektiviserat våra arbetssätt och gjort vissa besparingar har vi nu ett stabilt ekonomiskt läge. Det skapar goda möjligheter för oss.

Renova arbetar engagerat med flera viktiga miljöfrågor. Klimatförändringarna är naturligtvis den mest överhängande. Men att se till att miljöförstörande och farliga ämnen tas bort ur kretsloppet är också en del av vårt uppdrag, liksom att hitta lösningar på hur vi bättre hushåller med samhällets gemensamma resurser. Även om mycket återstår är vi på rätt väg.

Rustar för framtiden

Avfallsmängderna ökade under 2018. Vi höjde effektiviteten i vår förbränningsanläggning vilket gav en rekordhög produktion av energi. Men vi har också gjort stora investeringar för att rusta för framtiden. Vi har börjat planera för en ny deponi och har förbättrat och utvecklat våra anläggningar på olika sätt.

Tillsammans med Volvo och förvaltningen Kretslopp och vatten inom Göteborgs Stad har vi utvecklat en helt eldriven sopbil som tas i drift under 2019. Vi byter ut fossila energikällor där vi kan i vår verksamhet och deltar i utvecklingen av helt nya drivmedel. Vår fordonsflotta, som är helt fossilfri sedan 2015, körs idag på HVO. Detta bränsle riskerar att bli en bristvara, vilket belyser vikten av fortsatt utveckling på det här området.

2018 inledde vi ett mycket spännande samarbete med PowerCell Sweden, Scania och JOAB där vi är med och utvecklar en sopbil som drivs med el producerad av bränsleceller. Bränsleceller drivs med vätgas som i sin tur kräver mycket energi att producera, så det gäller att även där hitta en hållbar process. Jag kommer att följa projektet med stort intresse!

Det finns mer att se fram emot den närmaste tiden. Vi ligger i startgroparna för fler innovativa verksamheter, bland annat utvinning av zink ur flygaska. Om allt går enligt plan blir vi en av de första i världen.

Sådana nya metoder för att återföra resurser till samhället är exempel på hur vi kan vara en del av lösningen.

Vi ser även över våra arbetssätt. Med en mer automatiserad process på våra sorteringsanläggningar skulle vi till exempel kunna sortera ut mer återvinningsbart material ur avfallet.

Vi ska gå i täten och skapa lösningar som är bra för Västsverige och samhället under lång tid framåt.

Anders Åström, VD, Renova AB

Rekrytering – en utmaning

Det finns utmaningar vi delar med många andra branscher. Hur vi ska lyckas med kompetensförsörjningen framöver är en av dem. Det råder brist inom i stort sett alla yrken, främst på chaufförssidan. Därför måste vi hitta nya vägar. 2019 startar vi Jobbspår Avfall och återvinning i samarbete med Göteborgs Stad och Arbetsförmedlingen – en intern utbildning som varvar teori och praktik. Syftet är att utbilda personer som står långt från arbetsmarknaden till kvalificerade chaufförer och fordonsmekaniker, som vi sedan ska kunna anställa. Lyckas vi är alla vinnare – individen, samhället och Renova.

I tider av konkurrens om arbetskraften finns det all anledning att fundera över sitt varumärke som arbetsgivare. Dagens unga generationer ser saker och ting lite annorlunda än min egen. Unga människor är beredda att jobba hårt, men är noga med att ha balans i livet. De vill också känna att deras arbete är meningsfullt och att de kan påverka. Hierarkiska strukturer och ledarstilar är omoderna.

Vi jobbar systematiskt med ledarskap och arbetsmiljö. Många arbetsuppgifter hos oss är fysiskt belastande och att hitta nya lösningar står alltid på agendan. Men även den psykosociala miljön är oerhört viktig. Trivs vi på jobbet gör vi ett bättre jobb.

2018 tog vi fram en uppförandekod i dialog med medarbetarna. Koden är grund för den arbetsplatskultur vi vill ha och ett kontrakt mellan företaget och oss anställda. Det handlar om respekt, ansvar och trygghet i att få vara den man är. Alla ska ha mandat att påverka hur vi ska klara vårt uppdrag och nå våra mål. Lanseringen skedde i ett paket med utbildning, ett spel och externa föreläsare. Nu har vi verktyget – nu gäller det att skapa verkstad också!

Våga tänka nytt

För att kunna vara en del av lösningen – eller lösningarna – för en hållbar avfallshantering måste vi våga tänka nytt. Generellt har vi kommit ganska långt, men för att komma längre behöver vi samverka och jobba över våra ansvarsgränser. Vi får lämna gamla invanda spår, kanske jobba tillsammans i nya konstellationer. Vi har flera intressanta projekt ihop med kunder och partners.

Plastproblematiken har aktualiserats under året. Här ligger lösningen sannolikt inte bara i mer utsortering, utan i hur förpackningar och produkter designas. Genom att aktivt delta i olika forskningsprojekt, branschorganisationer och andra initiativ kan vi påverka hela kedjan.

Konkurrensen ökar inom vårt område. Internationella aktörer etablerar sig i Sverige och gränserna mellan olika branscher suddas ut. Men oavsett hur Renovas roll exakt kommer att se ut framöver, ska vi garantera att vår samhällsviktiga verksamhet är stabil och har kapacitet för att alltid fungera samtidigt som vi driver utvecklingen framåt.

/Anders Åström, vd, Renova AB