HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Så styrs hållbarhetsarbetet

Som kommunägt, regionalt bolag har Renova ett regelverk att förhålla sig till. Inom dessa ramar ska Renova styra mot hållbar utveckling i regionen.

Renova ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Göteborgs Stad är majoritetsägare. De planer, policyer och program som kommunfullmäktige i Göteborg fastställer gäller för Renova. Verksamheten styrs också av ägardirektiv, riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, bolagsordning, kommunfullmäktiges budget samt anvisningar från kommunstyrelsen som t ex struktur och tidplan för uppföljningsprocessen.

Gemensam riktning

Koncernen har en gemensam affärsplan, och flera av målen strategierna och mätetalen är likartade för moder- och dotterbolag. Ledning och hållbarhetsansvarig driver hållbarhetsfrågorna på övergripande nivå. Hållbarhetsarbetet integreras steg för steg i affärsplanearbetet och i styrningen, t ex är koncernens väsentliga hållbarhetsfrågor uttalade i affärsplanen.

Risker

Under året görs löpande riskanalyser i affärs- och stödprocesser för att identifiera risker som kan försvåra att målen nås.

De strategiska risker som framkommit värderas och en åtgärdsplan med aktiviteter tas fram för att hantera dem. På”Ledningens genomgång” redovisas och beslutas om de risker som styrelsen väljer att följa upp.

Uppföljning

Internt följs utvecklingen av verksamheten upp regelbundet genom ett antal mätetal och nyckeltal

Extern uppföljning sker regelbundet genom ägardialoger och genom skriftliga uppföljningsrapporter till ägarna.

Uppföljning av koncernens internkontrollplan sker löpande under året samt i en årlig slutrapport till styrelsen.

Uppföljning av koncernens åtgärder för att förebygga risker sker i form av externa och interna revisioner.

I tabellen listas de risker som ledningen bedömt som mest strategiska för verksamheten och åtgärder för att hantera dem.