HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Väsentliga hållbarhetsfrågor

De frågor Renova har valt ut som mest väsentliga för hållbarhetsarbetet presenteras nedan. De är ett resultat av det vi fångat i dialog med våra intressenter och det vi själva ansett vara viktiga utmaningar.

Klimat

Vi påverkar klimatet genom direkta och indirekta utsläpp av koldioxid. Vi arbetar i branschorganisationer för att det fossila inslaget i avfall ska minska genom klokare materialval, miljösmartare affärsmodeller och ett effektivare producentansvar. Vi studerar alternativa lösningar och ökar kunskapen tillsammans med kommuner och företag.

Lokalt arbetar vi med kundfokus och utbildning för att förbättra vår och våra kunders klimatprestanda. Genom att välja förnybara drivmedel och förbättra logistik och trafikbeteende minskar vi transporternas klimatpåverkan och får en minskad resursförbrukning.

Resurseffektivitet

Vi har stor möjlighet att påverka hur avfallet tas till vara. Vi styr och förädlar avfall för att kunna återföra energi och material tillbaka till samhället. Vi stöttar kunder att bidra till ökad resurshushållning genom att erbjuda sortering av värdematerial, energiråvara och att se till att farliga produkter samlas in separat.

Vi studerar möjligheter och metoder för att effektivisera utsortering av material lokalt och vid centrala anläggningar. Vi arbetar för att minska de mängder som styrs till deponi.

Vi ska hålla hela arbetslivet och därefter

Vi påverkar vår arbetsmiljö och vårt arbetsklimat. Vi arbetar systematiskt för att minska arbetsrelaterade olyckor och sjukfrånvaro. Ledning och medarbetare ska bidra och verka för en trygg och säker arbetsplats där man visar respekt och tolerans för varandra och kunder. Våra ledstjärnor och värderingar ska vara vägledande i vårt förhållningssätt. En uppförandekod, med exempel, finns. Den gäller för alla anställda.

Kombinera långsiktigt kompetensbehov och samhällsnytta

Vi har ett ansvar för att skapa en attraktiv arbetsplats som skapar förutsättning för rekrytering över tid. Vi har också ett ansvar för att skapa möjligheter för de som har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Stabil ekonomi, resursutnyttjande och konkurrenskraftiga priser

Vi har ansvar för de ekonomiska förutsättningarna att utveckla verksamheten. Det kan handla om att utnyttja de resurser vi har i form av medarbetare, kunskap, fordon och anläggningar. Vi arbetar mot långsiktiga mål och starka relationer. Vi studerar möjligheter och utmaningar både lokalt och i branschen.