HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Meny

Ett nytt affärsområde för tilldelningar

Ett helt nytt affärsområde, Affärsområde Tilldelningar, har under 2017 börjat ta form i moderbolaget Renova AB. Anledningen är besluten om direkttilldelad hämtning av hushållsavfall som tagits av flera ägarkommuner 2016 och 2017.

Att Renovas ägare ger Renova AB uppdrag genom en så kallad direkttilldelning är inget nytt. Exempelvis är uppdraget att behandla ägarkommunernas brännbara hushållsavfall och omvandla det till el och värme en tilldelad verksamhet sedan länge. Andra exempel är Miljöskola Avfall, olika utvecklingsprojekt och drift av återvinningscentraler i Göteborg.

Tilldelningar ger nya möjligheter Nu utökas uppdragen till att omfatta hämtning av hushållsavfall i Stenungsund, Lerum, Partille och Härryda samt i delar av Göteborg. Därför ser nu AO Tilldelningar dagens ljus, ett affärsområde inom moderbolaget Renova AB. Vid starten 1 april 2018 kommer affärsområdet att ha cirka 150 medarbetare.

Vi jobbar i samverkan. Det är en klar fördel, både roligt och givande.

Kajsa Lager, chef för det nya Affärsområdet Tilldelningar

Direkttilldelning innebär att en kommun ger uppdrag till ett bolag som kommunen äger utan upphandling i konkurrens. Bolaget utför uppdraget till självkostnadspris plus eventuell marginal. Kommunen ska ha full insyn i uppdraget under hela tilldelningstiden. På så sätt har den tilldelade verksamheten stora likheter med verksamhet som kommunen driver i egen regi. 

– Att kommunerna har större insyn betyder också att de involverar sig mer – att vi jobbar i samverkan. Det är en klar fördel, och både roligt och givande, säger Kajsa Lager, chef för det nya affärsområdet.

– Vi har också större möjligheter än vid en entreprenad att pröva nya metoder och arbetssätt och ändra under avtalstiden, bara vi är överens med kommunen. Det ger goda förutsättningar för utveckling. Efter att man gjort ekonomiska kalkyler för uppdragen som godkänts av respektive kommun fortsatte förberedelserna under året med beslut om den nya organisationen, rekrytering, beställning av fordon mm. Ett omfattande arbete är också att dela upp information i olika system för rapportering, uppföljning, administration och ekonomi mellan Renova AB och Renova Miljö.