HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Meny

GRI – miljömässig hållbarhet

Materialanvändning i vikt

Vi har valt att redovisa det inkommande avfallet, dvs det externa avfallet. Avfallet används för att ta fram råvaror som material, eller råvaror för energiproduktion, biogödsel och byggamaterial för att bygga vägar och deponiceller samt till slutbehandling på deponi.

 20172016
Inkommande avfall (ton) Renova koncern Renova AB Renova Miljö AB Renova koncern Renova AB Renova Miljö AB

Avfall till sortering från hushåll och verksamheter

72 180

10 000

62 180

76 610

8 400

68 210

Obrännbart avfall från hushåll och verksamheter

23 780

9 760

14 020

23 750

8 020

15 730

Schaktmassor

236 090

9 990

226 100

61 650

11 210

50 440

Komposterbart avfall (Biologiskt avfall)

77 810

48 850

28 960

67 540

44 330

23 210

Brännbart hushållsavfall

197 440

177 740

19 700

197 740

178 200

19 540

Brännbart verksamhetsavfall

207 770

0

207 770

228 020

0

228 020

Flytande biologiskt avfall

77 810

0

77 810

65 950

0

65 950

Farligt avfall

6 360

0

6 360

5 320

0

5 320

Förorenade jordar

439 670

0 439 670 304 950 0 304 950

Återvinningsmaterial

89 680 37 850 51 830 83 860 38 640 45 220
Från mellanlager brännbart avfall (Inkommet föregående år) 49 350  0 49 350 26 000  0 26 000
Summa 1 477 960 294 210 1 183 750 1 141 380 288 780 852 600

 

Direkt och indirekt energianvändning per primär energikälla

Här redovisas vår egen energiförbrukning uppdelat på våra anläggningar och våra transporter. Vi redovisar också energiproduktionen vid avfallskraftvärmeverket, Sävenäs.

Energianvändning vid våra anläggningar201720162015

Eldningsolja (MWh)

6 378

7 430

9 450
Naturgas och biogas för specialugnen (MWh) 2 282 2 400 2 461
El, köpt inkl. Sävenäs (MWh) 9 600 18 100 8 700
Värme, ej Sävenäs (MWh)

2 290 

1 640 1 760
El intern (MWh) Sävenäs 71 900 64 600 74 200
Värme (MWh) Sävenäs 115 200 117 400

110 900 

Energianvändningen för Renova ABs anläggningar var 68 600 MWh.

Energianvändning vid våra anläggningar (MWh)

  Energiproduktion, Sävenäs (MWh)201720162015
Producerad energi El

269 000

250 000

270 000

  Värme

1 454 000

1 506 000

1 504 000

Levererad energi El

195 000

184 000

196 000

  Värme

1 339 000

1 389 000

1 393 000

 

Mängd förbränt avfall (ton)201720162015
 

549 200

536 000

532 500

 

Transporter, direkt energianvändning per primär energikälla

Energiförbrukning , transporter och arbetsmaskiner201720162015

Diesel (MWh)

2 710

9 740

12 560
Diesel HVO inblandning (MWh) 1 440 1 890 830

Diesel HVO (MWh)

33 860

23 580 22 480

Biogas (MWh)

470

1 470

1 300

Bensin (MWh)

 70 100 150

 Renova AB:s transporter stod för 2300 ton MWh.

 

Energiförbrukning, transporter (inkl. lejda) och arbetsmaskiner (MWh)

Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt (ton CO2-ekv)

Direkta utsläpp av klimatgaser201720162015
Transporter och arbetsmaskiner  2 170 4 300  3 590 
Avfallsförbränning (CO2, N2O) 183 320 197 580 212 930
Övrig behandling 0 370 370
Indirekta utsläpp      
El, köpt 0 0 0
Fjärrvärme, köpt 120 90 90
Totala CO2-ekv utsläpp, ton 185 600 202 300 216 700

 
 

NOX, SO2 samt andra väsentliga luft­föroreningar, i vikt per typ

De utsläpp till luft som vi redovisar här är de vi har villkor för. Vi har även utsläpp från våra transporter men de redovisas inte då de inte mäts. Koldioxid beräknas för transporter och redovisas på annan plats.

Direkta utsläpp till luft från förbränning201720162015
CO2, biogent och fossilt (ton) 1)  

536 300

 

542 100

 

532 000

CO2, varav fossil (ton) 2)

176 700 194 000 218 600
N2O (ton) 22 12 22,3
NOx (ton)  160  176  170
SO2 (ton)

12,2

6 10,9
NH3 (ton) 1,9 1,7 2,3
CO (ton) 86 82  79
Stoft (ton) 0,6 0,4

1

TOC (ton) 3,1 2,4 2,9
HCl (ton) 1,8 1,2  1
Hg (kg) 7 18 5
HF (kg) 9 22 41,9
As (kg) 4 10 18
Pb (kg) 14 27 54
Cd (kg) 0,8 1,3 3,3
Cu (kg 11 59

130

Cr (kg) 29  58

241

Ni (kg) 28 37 108
Tl (kg) 0,5 1,2 2,2
Dioxin (mg) 18 26 24

 

1) Med biogent avses koldioxid från förnybara källor, till exempel biogas från matavfall eller papper från cellulosa.

2) I denna siffra ingår bidrag från fossil del i avfallet samt använd eldningsolja och biogas. Biogasen används i specialugnen för kremering.

Totalt utsläpp till vatten, per parameter och recipient

Vi redovisar utsläpp av tungmetaller från anläggningar där vi mäter vattenflöden och därmed kan beräkna utsläppta mängder förorening. Vi redovisar både där vattnet avleds direkt till recipient och där det går via ledning till externt reningsverk.

  Anläggning / recipient eller extern rening  Mängd
 

Fläskebo deponi

Ämne 2017 2016 2015
Sjösystemet Haketjärn-Maderna Hg 0,0006 <0,001 0,002
  Cd 0,001 0,001 0,001
 

Pb

0,006

0,004

0,004

 

As

1,4

0,03

0,04

 

Cu

0,6

0,5

1

 

Cr

0,02

0,02

0,03

 

Ni

1,9

1,3

1,7

 

Zn

0,2

0,2

0,2

 

  Anläggning / recipient eller extern rening  Mängd
Tagene  Ämne  2017 2016  2015 
Gryaabs reningsverk  As 1,4

1,2

1,3
  Cd 0,3 0,3 0,4
  Cr

1,5

1,3 1,6
  Cu 33 29 43
  Hg 0,02 0,01 0,01
  Ni 6,4 5,7 8,1
  Pb 0,5 0,3 0,5
 

Zn

22

23

33

 

  Anläggning / recipient eller extern rening  Mängd

Högsbo sortering

Ämne  2017 2016  2015 

Dagvattennät. Via Järnbrottsmotet till havsviken Välen.

Hg <0,001 <0,001 0,001
 

Pb

0,011

0,005

0,06

 

Cd

0,004

0,0002

0,002

 

Cr

0,04

0,02

0,6

 

Ni

0,08

0,04

0,1

  Zn 0,5 0,2

2,9

 

As

0,06 0,03 0,04
 

Cu

0,07

0,03

 0,6

 

 

 

  Anläggning / recipient eller extern rening  Mängd

Skräppekärr sortering

Ämne  2017 2016  2015 

Göta älv

Hg

0,001

<0,001

0,001

 

Pb

0,1 0,1 0,2
 

Cd

0,003 0,005 0,004
  Cr 0,07 0,1 0,1
 

Ni

0,1 0,1 0,1
  Zn 2,4 4,6 5,1
 

As

0,04 0,4 0,07
  Cu 0,3 0,3 0,4

 

  Anläggning / recipient eller extern rening  Mängd

Kläpp sortering mm

Ämne  2017 2016  2015 

Skedhammarsbäcken, omledning under 2016

Hg

0,002

0,001

0,002

 

Pb

0,004

0,004

0,01

 

Cd

0,001

0,003

0,001

 

Cr

0,06

0,02

0,12

 

Ni

0,38

0,08

0,13

 

Zn

0,1

0,1

0,1

 

As

0,1

0,04

0,09

 

Cu

0,02

0,02

0,03

 

  Anläggning / recipient eller extern rening  Mängd

Sävenäs AKV

Ämne  2017 2016  2015 

(inga villkor) Göta älv via ledning

Hg

0,1 0,1 0,1
 

Pb

0,2

0,1

0,2
 

Cd

0,04 0,04 0,04
  Cr 0,6 0,6 0,6
 

Ni

0,8

0,5

0,8

 

Zn

2,8 2,1

3,3

 

As

0,6

0,6 

0,2
 

Cu

0,4 0,4 0,7

 

Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod

Vi redovisar här avfall som vår verksamhet ger upphov till och som vi inte har någon avsättning för.

Både bambergkaka, som är en stabil blandning av flygaska och rökgasreningsslam, och gipsslam uppstår i rökgasreningsprocessen där man avskiljer ämnen som man inte vill ska fortsätta cirkulera i miljön. Båda fraktionerna deponeras.

Avfallstyp (ton)201720162015
Bambergkaka 23 900 24 300 25 100
Gipsslam 1 600 1 500 1 100

 Baserat på tilldelade avfallsmängder motsvarar detta 8300 ton Bambergkaka respektive 500 ton gipsslam för Renova AB.

Monetärt värde av böter och andra sanktioner till följd av överträdelser pga överträdelser av miljölagsstiftning och bestämmelser.

Inga böter eller andra sanktioner.

A2020-mål

Regionen har en avfallsplan, A2020. I den finns 18 mål. En av dem är att mängden hushållsavfall per person ska vara lägre 2020 än 2008. Den mängd som tilldelades ökade med 3 % under 2017. Den mottagna mängden avfall från ägarkommunerna blev 298 447 ton. Den mängden innefattar inte det som samlats vi via FTI och producentansvaret, dvs tidningar och förpackningar. Renova bidrar till målet att minska mängden avfall genom Miljöskola Avfall. Nedan ser man tilldelade mängder.

 

Utveckling av tilldelade avfallsmängder2017 2016 

Total tilldelad mängd (per cap)

341 340 
Totalt tilldelad mängd 298 447 289 200 
Befolkning 876 232 850 436 
Ökning av mängd 2017 3,2 %  
Befolkningsökning 3,0 %