HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Meny

GRI – social påverkan

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor

Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform

Totalt innebär antalet anställda 2017-12-31.

 201720162015
Anställningsform

Renova AB

Renova Miljö AB

Renova koncern

Renova koncern

Renova koncern

Tillsvidareanställning

138  549 684  665 684 

Varav heltidsanställda

 133  539 672 665   554
Varav deltidsanställda (<30 h/v)  5  7 12  10  20
Allmän visstid  1  7  8  11  
Provanställning  0  6  6  8  
Vikariat  9  49  58  35  
Tidsbegränsat anställda  10  62  72  54  33
Varav heltidsanställda  8  60  68  52  24
Varav deltidsanställda (<30 h/v)  2  2  4  2  9
Intermittent anställda (timlön)  28  55  83  86  63
Totalt  156  589  745  805 780 

  

Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor

 Renova koncern 2017 Renova koncern 2016Renova koncern 2015 

Tilbud

 119 113 67 
Nollskador (liten påverkan)  46 28 35 
Skador med frånvaro  15 22   17
Arbetsskador totalt  61 50  52
Dödsfall  0  0

 

Andel anställda som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling

Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal (%)Renova koncern 2017Renova koncern 2016
   60  78

 

Sammanställning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön (%)

 

Mänskliga rättigheter och korruption – Renovas roll i samhället

Som ett kommunalt regionalt bolag har Renova som huvuduppgift att leverera samhällsnytta till våra ägare. Vi ska bidra till att nå de politiska målen som leder till en hållbar utveckling i ägarkommunerna. Under slutet av året fastställdes ett ramverk till Renovas uppförandekod. Under 2018 kommer vi att arbeta vidare med att konkretisera och implementera den.

Respekt för mänskliga rättigheter

Renova arbetar för flera av de mänskliga rättigheterna och har stort fokus på motverkande av diskriminering. En plattform i det systematiska arbetet är bolagets Likabehandlingsplan som identifierar utvecklingsområden och sätter mål.  

Vi arbetar för att öka kunskapen och medvetenheten inom organisationen för att förebygga diskriminering. Detta har skett bland annat genom att utbilda ledare inom mänskliga rättigheter och normkritik. Vi följer Göteborgs Stads jämställdhetspolicy samt den egna uppförandekoden som bland annat anger att alla medarbetare ska ha samma möjligheter utifrån sin kompetens, erfarenhet och prestation oavsett kön, religion, funktionsvariation, sexuell läggning etc.

Så arbetar Renova med att bevaka Mänskliga rättigheter i samband med inköp

I Renovas egna upphandlingar följer vi Göteborgs Stads upphandlings- och inköpspolicy. I vår anvisning (policy) för inköp och i våra upphandlingsunderlag ansluter vi oss till ILO:s åtta grundläggande konventioner om MR, FN:s Global Compact samt FN:s barnkonvention. Vi har anledning att hela tiden uppdatera oss om hur organisationen bäst kan uppfylla dessa regelverk.

Antalet fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder

Under året har ett fall av diskriminering utretts och avslutats.

Arbetet mot korruption

För att minimera och förhindra korruption, både internt och externt, genomför Renova riskbedömningar av affärsenheter samt genomför intern styrning och kontroll som rapporteras varje månad till styrelsen. För att ytterligare öka medvetenheten kring korruption och dess risker, går samtliga nya medarbetare på Renova ett introduktionsprogram som innehåller utbildning av bolagets etiska riktlinjer. Renova följer Göteborgs Stads policy och riktlinjer mot mutor.

Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter

Inga.

Totala antalet juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelser mot konkurrenslagstiftning och monopolbeteende, samt utfall härav

Inga åtgärder har vidtagits mot organisationen.

Bötesbelopp och totalt icke-monetära sanktioner som vidtagits mot organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser

Inga.