HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Meny
Miljömässig hållbarhet
– bevara ekosystemet
Miljömässig hållbarhet handlar om att minska påverkan på naturen och människans hälsa. Miljön har alltid stått i centrum för Renova, och våra intressenter har tydliga förväntningar på oss. Vår miljöpåverkan sker främst genom utsläpp från transporter och avfallsförbränning, men vi påverkar även på ett positivt sätt när vi omvandlar avfall till råvaror och energi och jobbar med att öka vår energieffektivitet. Vi bidrar till bättre resursutnyttjande i samhället genom att flytta avfallet uppåt i avfallstrappan. Det här gjorde vi under 2017.
Avfallstrappan – vägvisaren
för vår verksamhet
På Renova arbetar vi ständigt med att flytta avfallet högre upp i avfallstrappan. Vi jobbar också för att öka kvaliteten i det vi och våra kunder gör på varje trappsteg.
DET HÄR GJORDE VI 2017
Textilforskning gav
miljöstipendium
Målet för Anna Palme, som fick Renovas miljöstipendium 2017, är att blandtextilier av polyester och bomull inte ska slängas utan återvinnas till nya textilier.
ANNAS FORSKNING
Planering för framtiden med
nya och utökade tillstånd
Just nu pågår ett intensivt arbete för att söka nya eller utökade tillstånd för flera av Renovas anläggningar. Planering för att kunna ta hand om avfallet många år framöver är ett arbete för långsiktig hållbarhet i regionen.
LÄS OM PLANERNA

Eldrivet för miljöns skull

Två eldrivna plockkranar och en krossmaskin har under året tagits i drift på Renovas sorteringsanläggning i Skräppekärr. De bidrar till miljövänligare sortering och krossning samt en bättre arbetsmiljö. Förutom att man nu slipper utsläppen från dieseldrift är de nya maskinerna helt tysta. Kranarna används vid sortering av verksamhetsavfall och krossen för att behandla det material som ska bli el och värme i vårt avfallskraftvärmeverk. Även på Renovas sorteringsanläggning i Högsbo förbereds för eldrift. Två nya kranar har installerats, som tillfälligt drivs med fossilfritt HVO-bränsle (Hydrerade Vegetabiliska Oljor) i väntan på indragning av ytterligare el till anläggningen. Vid senaste upphandlingen av entreprenör för sorteringen på Skräppekärr och Högsbo ställdes krav på att successivt övergå till arbetsmaskiner med eldrift. Nu är man på god väg.

Renovas fordon allt mer energisnåla

Renova har som mål att minska energiåtgången med 20 % per insamlat och transporterat ton avfall från 2010 till 2020. Vi har nu nått 37,7 kWh dvs minskat energiåtgången med 18 %. Renovas tunga fordonsflotta är fossilfri sedan 2015. Nu arbetar vi vidare med minskad miljöpåverkan! Ett fordon med låg energiförbrukning innebär mindre resursförbrukning och lägre utsläpp jämfört med ett motsvarande fordon med högre förbrukning.

LÄS MER OM VÅRA HÅLLBARA TRANSPORTER
GRI miljömässig påverkan
Här redovisar vi vår miljöpåverkan till exempel energianvändning, utsläpp av växthusgaser och föroreningar.
SE NYCKELTALEN