HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Meny

 

 

Avfallstrappan visar vägen

EU:s avfallstrappa är en modell som fungerar som en vägvisare för vår verksamhet. Avfallstrappan är en avfallshierarki för i vilken ordning olika metoder bör användas för att behandla avfall. Vi arbetar ständigt för att flytta avfallet högre upp i avfallstrappan, men vi jobbar också för att öka kvaliteten i det vi och våra kunder gör på vart och ett av trappstegen.

Förebygga

Att förebygga avfall är att minimera behovet av återanvändning, återvinning och nyttjande av nya råvaror och energi. När vi kan tillgodose våra behov, och samtidigt minska vårt ekologiska fotavtryck, har vi lyckats. Samma eller mindre konsumtion resulterar i mindre avfall.

Vi kan avstå från köp, skaffa miljösmartare och mer hållbara produkter eller tjänster, eller dela dem med andra. Våra ägarkommuner driver flera projekt inom området som Greenhack och Skrota skräpet.

Renova förebygger eget avfall genom att ställa höga krav på de produkter som köps in, och vi arbetar för att minska onödiga engångsprodukter  

Vi utbildar kunder och gymnasieungdomar i bland annat i hur man kan förebygga avfall. Läs mer om utbildningarna. Föreläsningen med Rob Greenfield inspirerade också till minskad konsumtion. Vi stöttar även unga miljöforskare genom Renovas miljöstipendium.

Återanvända

Att återanvända är att vårda det vi har. Det sparar tid, pengar och material. Det är en mycket större process än vi först tror. Både hushåll och industri återanvänder ständigt produkter och material. Det sker så självklart att vi inte ens tänker på det. Vi diskar, tvättar, dammsuger, reparerar och underhåller hela tiden. Återanvändning förknippas ofta med ett ägarbyte, t ex att man köper begagnade möbler eller maskiner, men den viktigaste återanvändningen är den vi utför i vardagen.

Renova lägger minst 150 milj. kr på att underhålla fordon och anläggningar varje år. Ett kontinuerligt underhållsarbete ger en tryggad produktion till en lägre kostnad. Återanvändning är ett givet tema i Renovas utbildningar.

Återvinna

Att ta vara på de produkter vi redan producerat – det är att återvinna. Genom återvinning blir uttjänta produkter råvara för nytt material. Företagen är duktiga på material-återvinning – faktiskt betydligt bättre än hushållen (de svenska hushållen brukar bara hamna runt en femte plats i Europa).

Att hjälpa våra kunder till smartare sortering av avfall och produktionsspill ingår i vårt dagliga arbete. Renova samlar in sorterat återvinningsmaterial, men driver även fyra sorteringsanläggningar för att få ut ytterligare material från avfall som våra kunder inte har möjlighet att sortera själva. Vi ökar utsorteringen på våra anläggningar.

Tillsammans med våra ägare genomför vi projekt för att utveckla återvinning även från hushållen.

Energiutvinna

Syftet med förbränning av avfall är att utnyttja energiinnehållet i avfall som inte återvunnits, och samtidigt oskadliggöra gifter. Avfallet kommer till nytta som el och fjärrvärme. Med dagens rening kan även visst farligt avfall förbrännas utan risker för människor och miljö. Utredningar visar att vi kan minska användningen av ändliga resurser, som till exempel olja, när vi gör energi av avfall, och att energi-utvinningen ger stor samhällsekonomisk nytta.

Renovas avfallskraftvärmeverk omvandlar årligen cirka 550 000 ton avfall till värme för cirka 160 000 lägenheter och el till cirka 90 000 lägenheter. Vi tar hand om allt brännbart hushållsavfall från ägarkommunerna och mycket avfall från industrier i regionen.

Energiutvinningen i avfallskraftvärmeverket blir allt effektivare, och mängderna avfall ökar. Bland annat därför ansöker Renova om att få förbränna mer avfall i den befintliga anläggningen.

Deponera

Det avfall som inte kan återvinnas eller omvandlas till energi måste också behandlas med omsorg. Att lägga avfall på deponi är idag en mycket kontrollerad och viktig verksamhet. Att långsiktigt säkra tillgången till deponi är en angelägenhet för hela regionen.

Dagens avfallskraftvärmeverk kan till exempel inte bedriva sin verksamhet utan en betryggande deponering av bland annat askan.

Deponeringen ska skydda människan och miljön genom att få bort farliga ämnen ur kretsloppet.

Renova har avancerade deponier i Tagene och Fläskebo. Som en följd av byggande och infrastrukturprojekt i regionen behövs möjlighet att deponera bland annat förorenade jordar. En ny cell togs i bruk på Fläskebo under 2017 och ansökan om utökat tillstånd lämnades in.