HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Meny

Planering för framtiden med nya och utökade tillstånd

Just nu pågår ett intensivt arbete för att söka nya eller utökade tillstånd för flera av Renovas anläggningar. Planering för att kunna ta hand om avfallet många år framöver är ett arbete för långsiktig hållbarhet i regionen.

Sävenäs – nuvarande pannorna klarar mer

Renova vill utöka tillståndet och förbränna mer avfall i avfallskraftvärmeverket, 610 000 ton per år jämfört med dagens tillstånd på 550 000 ton, utan utbyggnad av pannorna.

För att öka flexibiliteten vill man också ha möjlighet att, efter godkännande av tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen, ta in fler typer av avfall till anläggningen. Processen pågår och Renova lämnade in begärda kompletteringar strax innan julen 2017.

 

Utökad verksamhet på Tagene

En tillståndsprocess pågår även för Tagene avfallsanläggning. I december 2016 lämnades en ansökan till Mark- och miljödomstolen om ett helt nytt tillstånd. Det handlar både om att utöka och ändra dagens verksamhet. Bland annat ingår det i ansökan att höja befintlig deponi samt att anlägga en ny inertdeponi (intert avfall = avfall som inte förändras väsentligt fysikaliskt, kemiskt eller biologiskt).  

Att få ett helt nytt tillstånd tar tid. Ansökan kungjordes strax innan julen 2017.

 

Mer matavfall, jord och flis

Trycket ökar även på Marieholm behandlingsanläggning. Därför vill Renova öka mängderna biologiskt avfall som kan behandlas på anläggningen. Man vill också kunna ta emot mer avfall för jordtillverkning. Renova vill även ha möjlighet att flisa mer ris på Marieholm, och ansöker därför om en ökning även av detta.

Förhoppningen är att ansökan om ändringstillstånd för Marieholm kan lämnas in inom kort. Byggen ger stora mängder till Fläskebo Fläskebo avfallsanläggning har tagit emot stora mängder schaktmassor de senaste åren och volymerna kommer fortsätta öka på grund av alla byggen och infrastrukturprojekt som pågår i regionen.  

Därför vill man nu öka mängderna avfall som får deponeras från 100 000 ton till 150 000 ton per år. Ansökan lämnades in i september. På sikt planerar Renova också att söka ett helt nytt tillstånd för en breddad verksamhet på Fläskebo. Bland annat vill man göra det möjligt att öka materialåtervinningen.