HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Meny

Flera miljöprojekt tillsammans med ägarna

Flera miljöprojekt var igång under 2017 tillsammans med Renovas ägarkommuner. Försök med fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial startade hösten 2017 i två villaområden i Göteborg. Förvaltningen Kretslopp och vatten vill se om fastighetsnära insamling innebär ökad återvinning, och testar därför en variant där villahushåll får sortera i två tvåfackskärl.

Totalt deltar cirka 800 hushåll i Kungsladugård och Lundby i försöket. Under försökstiden ska de använda två kärl: Ett tvådelat kärl med fack för restavfall och matavfall, och ett tvådelat kärl där tidningar och pappersförpackningar sorteras i det ena facket och plastförpackningar i det andra.

Renova sköter allt praktiskt arbete från montering av kärl till hämtning. Försöket kommer att pågå i ett år, fram till hösten 2018.

Pott för gemensam utveckling

Från och med 2017 har ägarkommunerna en särskild pott med pengar för att driva gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med Renova.

Ett sådant projekt är en förstudie om storskalig sortering av hushållens restavfall för att få ut mer återvinningsmaterial. I förstudien har man skalat upp resultaten från ett försök där avfall från Göteborg sorterades helt automatiskt på en anläggning i Norge. Under 2018 går man vidare med förstudien och undersöker investeringskostnader och tänkbar plats för en sådan anläggning.

Ett annat gemensamt projekt är att se om materialåtervinningen från återvinningscentralerna kan öka. Under 2018 kommer plockanalyser genomföras för trä, fint brännbart, grovt brännbart och obrännbart avfall. Beroende på resultatet av plockanalyserna ska man sätta mål för ökad återvinning och föreslå åtgärder för att nå dit.

Kretsloppspark och mobil ÅVC

Tillsammans med Öckerö kommun har Renova arbetat med förstudien om en ny kretsloppspark i kommunen. Förstudien blev nyligen klar.

De tidigare försöken med mobil återvinningscentral i några ägarkommuner har hittills resulterat i att Renova för Kungälvs kommun driver en regelbunden mobil återvinningscentral i Diseröds centrum.