HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Meny

Hållbarhet ur vårt perspektiv

”Vi sätter värde på allt – för en hållbar morgondag” är Renovas vision. I vår hållbarhetsredovisning har vi samlat vad vi har gjort under året 2017. Det har vi gjort utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv på hållbarhet. Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

I det socialt hållbara samhället gäller allas rätt till ett gott liv. Renova ska vara en ansvarsfull aktör i samhället. Vi främjar god arbetsmiljö och mångfald och erbjuder trygga anställningar.  

Genom vår utbildningsverksamhet ökar vi medvetenhet och kunskap om hållbarhetsfrågor hos företag, skolelever och andra grupper i samhället. Vi transporterar och behandlar avfall på ett sätt som är tryggt för människor och miljö.

Läs mer om social hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Ekonomisk tillväxt ska ske utan att skapa resurs- och miljöproblem, så att välfärden för alla ökar.  

Renova ska leverera affärsmässig samhällsnytta. Vi strävar efter att erbjuda tjänster som svarar mot kundernas behov och samtidigt gör nytta för miljön och samhället. Vårt mål är att vara stabilt lönsamma och ha nöjda kunder. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra och effektivisera verksamheten och hålla en hög affärsetik.

Läs mer om det ekonomiska perspektivet

Miljömässig hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa.  

Miljön har alltid stått i centrum för Renova och våra intressenter har tydliga förväntningar på oss inom området. Vår miljöpåverkan sker främst genom utsläpp från transporter och avfallsförbränning, men vi påverkar även på ett positivt sätt när vi omvandlar avfall till råvaror och energi. Vi bidrar till bättre resursutnyttjande i samhället genom att flytta avfallet uppåt i avfallstrappan. Vi fortsätter även att öka vår egen energieffektivitet.

Läs om det miljömässiga perspektivet på hållbarhet 

De globala målen och vårt hållbarhetsarbete

Vid FN:s toppmöte 2015 antogs 17 globala mål för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och klara miljöutmaningarna. Världens länder har åtagit sig att fram till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid – agenda 2030. Renova har möjlighet att påverka inom sju av dessa mål:

  • Säkerställa att vi kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.
  • Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.
  • Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
  • Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. l Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
  • Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. l Bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.