HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Meny
Social hållbarhet
– alla har rätt till ett gott liv
Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle, där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Renova ska vara en ansvarsfull aktör i samhället. Vi främjar god arbetsmiljö, mångfald och erbjuder trygga anställningar. Läs om vårt arbete 2017.
Han tog jobbsprånget
till Sävenäs
Svenskan förbättras snabbt, och kunskapen om anläggningen och alla specialuttryck ökar för varje dag. Nikolche Cvetkovski är den första praktikanten på avfallskraftvärmeverket via Jobbsprånget.
LÄS OM NIKOLCHE

Medarbetarenkät visar stort engagemang

Hur har du det på jobbet? Hösten 2017 genomfördes en medarbetarenkät. Hög svarsfrekvens gav tydliga resultat som arbetsgrupperna nu jobbar vidare med. Resultaten på koncernnivå visar bland annat att väldigt många känner stort engagemang för sitt arbete.

”Närmaste chef” får högre betyg för sitt ledarskap och sin kommunikation än vid förra enkäten 2015. Däremot tycker man att samarbetet med andra funktioner inom företaget fungerar något sämre än tidigare.

Efter att resultatet gåtts igenom på gruppnivå tar nu varje grupp fram handlingsplaner. De kommer överens om vilka frågor som är viktiga att jobba vidare med i just deras grupp och planerar för det.

Tre obligatoriska områden ska finnas med i handlingsplanen: trivseln på arbetet, gruppens arbetsrutiner och hur nöjda kunder/uppdragsgivare är.

Minskad sjukfrånvaro

Från 7,3% till 4,9 % på två år. Sjukfrånvaron på Renova har minskat kraftigt de senaste två åren.

– Allra viktigast för en låg sjukfrånvaro är ett bra ledarskap, säger HR-chef Elna Hansson.

– Men även andra insatser som personalvårdsronder, förändrade rutiner vid upprepad korttidssjukfrånvaro och en dedikerad HR-resurs för rehabilitering har gjort skillnad. I personalvårdsronderna går vi systematiskt igenom alla medarbetarna för att se hur vi kan främja hälsa och förhindra ytterligare sjukfrånvaro. Inom Affärsområde Logistik ringer vi också upp medarbetare första sjukdagen för att höra hur de mår och visa på att de är viktiga för verksamheten. Framöver vill vi jobba med att ytterligare stärka ledarskapet. Vi vill ha närvarande chefer och ge möjligheter för våra medarbetare att påverka och bidra till förbättringar. Med det följer motivation och arbetsglädje.

Lättare att rapportera avvikelser och tillbud

I september 2017 introducerade Renova ett nytt it-system, TRIA, för rapportering av riskobservationer, tillbud, olycksfall, och avvikelser inom miljö, kvalitet och egendom/säkerhet. Att all sådan rapportering nu samlas på ett ställe underlättar för medarbetarna.

Arbetsskadeanmälan till försäkringskassa och anmälan till AFA försäkring kan också göras via det nya systemet. Systemet ger också chans till bättre överblick genom statistik och att man kan följa upp de olika ärendena.

I samband med information om TRIA på arbetsplatsträffarna tryckte man också på vikten av att rapportera.

– Det är jätteviktigt för förbättringsarbetet. Exempelvis kan vi förebygga olyckor om fler tillbud rapporteras in. Under 2017 rapporterades drygt 100 tillbud. Målet för 2018 är 300 inrapporteringar, säger Katarina Gussmo, HR-partner.

TRIA nås via Renovas intranät men finns också som app till mobilen, vilket underlättar anmälan direkt när något inträffat. Att alla medarbetare nu successivt får smarta mobiler är därför en viktigt förutsättning för arbetsmiljö- , miljö- och kvalitetsarbetet.

GRI social påverkan
Här redovisar vi den statistik som gäller anställningsförhållanden, mänskliga rättigheter och Renovas roll i samhället.
TA DEL AV STATISTIKEN