HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Meny

Miljön är vinnare när det går bra för oss

Att säga att långsiktig lönsamhet är en viktig hållbarhetsfråga låter som en självklarhet. Men när det gäller Renova har det verklig relevans. Hållbarhet är hela vår affärsidé och ett område där vi måste vara konkurrenskraftiga och framstående. Vårt uppdrag går ut på att förflytta oss och våra kunder uppåt i avfallstrappan. Ju effektivare vi blir och ju bättre leverantör vi är för våra kunder, desto mer kan vi investera i att skapa hållbara lösningar som gynnar Västsverige. 

Idag är vi inte bara en leverantör som löser kundernas problem med bortskaffning av avfall. Vi är en partner som bidrar till att de blir mer hållbara. Vi finns med dem längs hela kedjan och hjälper dem att skapa ett avfall som är så lätt att återvinna och hantera som möjligt. Med oss bidrar de till ett hållbart samhälle, vilket gör dem mer konkurrenskraftiga. Går det bra för oss gynnas både människor och miljö i Västsverige.

Långsiktig, stabil service

Men det gäller att vi håller vad vi lovar och ger våra kunder långsiktig, stabil service. Vår strategi med hög kvalitet som konkurrensfördel har visat sig vara hållbar. Vår affärsmodell, där vi både blir konkurrensutsatta och får direkttilldelning från våra ägarkommuner, för oss framåt. Inom direkttilldelad verksamhet finns det möjligheter att i samråd med uppdragsgivaren prova nytt under avtalstidens gång, att utveckla och justera.Det kan handla om nya bilar, alternativa bränslen och liknande.

I de fall våra tjänster blir konkurrensutsatta måste avtalets villkor följas hela perioden. Där finns inte samma utrymme för anpassning. Å andra sidan ger det våra kunder större möjligheter att jämföra oss med konkurrenter, vilket tvingar oss att ständigt bli mer effektiva. De två modellerna befruktar varandra.

Bra resultat ger oss styrka

2017 var ett fantastiskt år för Renova på flera sätt. Vår region växer och vi befinner oss i en mycket stark konjunktur. Vi slog produktionsrekord i flera av våra anläggningar, där vi tog emot och behandlade mycket avfall under året. Tack vare effektiviseringar kunde vi också öka materialåtervinningen.

Vi gjorde ett bra ekonomiskt resultat som ger oss styrka framåt när vi ska utveckla prestandan på våra fordon och anläggningar. Miljön förbättrades genom att vi exempelvis ersatte dieseldrivna plockkranar med eldrivna och förbättrade vattenreningen i flera anläggningar. Vi har en helt fossilfri fordonsflotta sedan flera år och nu jobbar vi vidare mot allt lägre energiförbrukning för bilarna. 

2017 var ett fantastiskt år för Renova på flera sätt. Vi gjorde ett bra ekonomiskt resultat som ger oss styrka framåt.

Anders Åström, VD, Renova AB

Vi ser också ständigt över hur effektiviteten kan förbättras. Vi är engagerade i flera utvecklingsprojekt i samarbete med våra ägarkommuner, där det oftast handlar om åtgärder nära hushållen. Kan vi förenkla för hushållen att sortera sitt avfall mer? Kan vi hämta fler typer av material eller avfall hos kunderna och i så fall hur?

Ju enklare vi kan göra det för dem, desto bättre utsortering kan vi räkna med. Vi tittar även på möjligheten till storskalig automatisk sortering av restavfall för att ta till vara ytterligare återvinningsmaterial.

Ökad kapacitet 2018

2018 blir ett intensivt år. Fem av våra ägarkommuner har nyligen tilldelat oss uppdrag att samla in avfall från hushållen i hela eller delar av respektive kommun.  

En växande utmaning är omdaning och förtätning av stadsbilden. Alla som arbetar med transporter står inför samma problem – fordonen ska kunna ta sig fram i allt tätare städer. Ekonomin måste balanseras gentemot framkomligheten och att hitta smarta logistiska lösningar kommer att vara ett av våra fokus framöver.  

Vi arbetar även med att utveckla kapaciteten i våra behandlingsanläggningar för att möta en ökande efterfrågan. Det handlar dels om processförbättringar, dels om utökade mängdtillstånd.  En annan utmaning vi delar med andra branscher är rekrytering. Det är svårt idag att hitta chaufförer, verkstadstekniker och byggingenjörer med flera. Vår bästa möjlighet att attrahera rätt personer är att vara en trygg och bra arbetsgivare med en meningsfull verksamhet. När man jobbar hos oss ska man känna att man gör något bra och att man kan påverka.

Vår arbetsmiljö ska ligga i framkant, där vi satsar på såväl friskvård som olika former av tekniska och ergonomiska hjälpmedel. Under 2017 testade vi till exempel självkörande fordon som skulle kunna bespara föraren många i- och urstigningar.  

Vi arbetar också med att erbjuda möjligheter för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi deltar i flera olika initiativ med program för både praktikplatser och anställningar, till exempel för att erbjuda nyanlända sysselsättning.

Vår livsstil behöver förändras

Det finns mycket som återstår att göra när det gäller återvinning och att få ut största möjliga nytta av det som ändå förbränns. Men det som har allra störst påverkan är om vi konsumenter och företag kan minska vårt avfall och öka andelen som går till återvinning. Det handlar till syvende och sist om att vi behöver förändra vår livsstil för att uppnå en hållbar framtid. Den frågan arbetar vi med bland annat genom utbildning och upplysning inom ramen för Miljöskola Avfall.

Att hantera avfall är visserligen vår kärnverksamhet och det kommer alltid att finnas avfall som vi inte vill ha i vårt kretslopp – men det allra bästa för människor och miljö vore om mängden avfall kunde minskas rejält.