Mål och ambitioner

Närbild på miljöarbetare som tömmer sopor i solbil

I dagens debatt ställs ofta källsortering mot central behandling. På Renova menar vi att båda metoderna behövs. Det viktigaste är dock att nå en produktion i samhället som i större utsträckning baseras på återanvändning av befintliga resurser istället för på fossila eller förnybara. Nedan presenterar vi några viktiga utvecklingsområden för Renova de kommande åren.

Avfallshanteringens klimatprestanda ska förbättras ytterligare

Trots att Renova ligger sist i konsumtionskedjan ska vi fortsätta göra det vi kan genom att utveckla lokal sortering, behandling som till exempel biokolsproduktion och prissättning av fossila flöden.

Vi ska utveckla klimatkommunikation till exempel genom kundportalen och utveckla central sortering i syfte att minska det fossila innehållet i den riktning som anges i Renovas klimatplan och i det klimatstrategiska programmet. Renova ska i samarbete med kommuner, företag, akademi och branschorganisationer driva på för att verkningsfulla åtgärder ska sättas in uppströms.

Att arbeta för en mer cirkulär ekonomi med minskade avfallsmängder är en annan viktig utgångspunkt i samarbetet med kommuner och företag.

I den egna verksamheten har vi redan kommit långt men tuffare krav kommer ställas på de entreprenörer vi anlitar. Det betyder att fordon och maskiner ska använda fossilfria bränslen eller vara elektrifierade.

Kraftigt öka återföringen av material till samhället

Renova vill utveckla återföringen av material från samtliga steg i avfallstrappan. Genom att utveckla behandlingen av schaktmassor och andra lätt förorenade massor kan anläggningsjordar bidra till att värdefull deponivolym inte används.

Att införa utvinning av zink ur flygaskor är en annan viktig åtgärd som både minskar behovet av att bryta ändliga resurser, behovet av deponering och utsläpp till luft från energiåtervinning.

2024 ska mängden material ur inkommande avfall som återförs överstiga 200 000 ton, idag återförs drygt 170 000 ton.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Renovaanställd tittar in i elden från Sävenäs avfallskraftvärmeverk

Ännu mer energieffektiv verksamhet

Renova ska dra nytta av ny teknik och utföra transporter, sortering och behandling mer energieffektivt än idag. Fordon kommer i högre grad vara elektrifierade med eller utan bränsleceller. I nästa steg ska allt fler arbetsmaskiner, även de som är inhyrda, vara elektrifierade.

På avfallskraftvärmeverket fortsätter arbetet att hushålla med energin och därigenom öka den andel som kan gå tillbaka till samhället.