Renova - globalt och lokalt

Illustration på vilka påverkansfaktorer Renova har i världen

Att ta hand om avfall är en av samhällets grundfunktioner. Mål och regler såväl på global som lokal nivå styr Renovas verksamhet, liksom utvecklingen i vår omvärld och önskemål från ägare, kunder och medarbetare.

Vid FN:s toppmöte 2015 antogs globala mål bland annat för att minska orättvisor i världen och klara miljöutmaningarna. De mål Renova kan påverka är: Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringar samt Hav och marina resurser.

EU driver på för att avfall i högre grad ska återvinnas. Nyligen har man valt att flytta mätpunkten från vad som samlats in till vad som återstår efter den första sorteringen. Man har även tagit fram krav riktade mot plastprodukter, som ofta förekommer längs Europas stränder och förorenar våra hav. För att matcha EU-direktivens mål har den svenska lagstiftningen kring producentansvar uppdaterats.  

Infrastruktursatsningen i Göteborgsregionen är intensiv och i kombination med en högkonjunktur drivs avfallsmängderna upp. I regionen pågår arbetet med en ny avfallsplan som ska gälla fram till 2030. På kommunal nivå har till exempel Göteborg arbetat med frågan om vad man kan göra för att klara klimatmålet på högst 1,5-graders uppvärmning.  

Renovas anläggningar utvecklas för att vi ska kunna återvinna, avgifta kretsloppet och leverera energi och material. Nya eller ändrade miljötillstånd krävs, och med tillstånden följer villkor för till exempel utsläpp.  

Lagar och regler för bland annat arbetsmiljö, transporter och upphandling reglerar vår verksamhet.  

Kunder, ägare och medarbetare ställer krav och har önskemål som driver oss framåt.