Sopbil kör mot solnedgång

Ledande miljöföretag inom avfall och återvinning

Som Västsveriges ledande aktör inom avfall och återvinning har vi en viktig roll att fylla. Vi bidrar till kretsloppet genom att återvinna avfall till energi och nya råvaror. Genom att aktivt satsa på forskning och utveckling tar vi också ansvar för framtiden.

Allt vi gör på Renova bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vårt uppdrag är att skapa affärsmässig samhällsnytta genom att ta ett långsiktigt ansvar för miljöriktig och kostnadseffektiv avfallshantering och återvinning.

Vår vision

Vi sätter värde på allt - för en hållbar morgondag 

Vår affärsidé

Vi erbjuder miljösmarta tjänster och återvinning av avfall till energi och nya råvaror

Vår verksamhetspolicy


Verksamhetspolicy

Korta fakta

Ägare

Renova ägs av tio kommuner  i Göteborgsregionen: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Renovakoncernen består av två bolag. Moderbolaget Renova AB som utför ägarkommunernas direkttilldelade uppdrag och dotterbolaget Renova Miljö AB som verkar på den konkurrensutsatta marknaden för företag och offentlig verksamhet i vår ägarregion.

Renova AB

Utför direkttilldelade tjänster på uppdrag av ägarkommunerna. Vilket är insamling av hushållsavfall, förbehandling av matavfall och energiåtervinning.

  • Affärsområde Tilldelningar inom Renova AB utför direkttilldelade uppdrag till självkostnadspris för ägarkommunerna. De mest omfattande är insamling av hushållsavfall, förbehandling av matavfall och energiåtervinning av hushållsavfall. Även behandlingsanläggningen för biologiskt avfall och flera omlastningsstationer i ägarregionen tillhör Renova AB. Dessutom finns ett antal koncerngemensamma funktioner, som exempelvis HR- och IT-avdelningarna inom moderbolaget.

Renova Miljö AB

Består av två affärsområden, affärsområde Återvinning och affärsområde Logistik. Båda ska verka på en konkurrensutsatta marknad med konkurrenskraftiga priser.

  • Affärsområde Återvinning erbjuder miljöriktig behandlingar av avfall på anläggningar som exempelvis avfallskraftvärmeverk, sorteringsanläggningar och deponier.

  • Affärsområde Logistik erbjuder tjänster som transport, behållare och omhändertagande av avfall. Affärsområde Logistik har en stor egen fordonsflotta och även tillgång till upphandlade transportentreprenörer. Affärsområdet har också egna verkstäder där man servar och reparerar fordon och behållare. 

Omsättning: 1  538 miljoner kronor (2021, hela koncernen).

Medarbetare: 773 personer (2021). 20 procent av medarbetarna är kvinnor. 60 procent av koncernledningen är kvinnor.

Avfall och återvinningsmaterial 2021 behandlade Renova totalt 1 300 000 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Avfallskraftvärmeverket producerade fjärrvärme till mer än 150 000 lägenheter och el till över 100 000 lägenheter.
Läs mer under anläggningar.

För våra kunder är vi en partner som tar ansvar för helheten och finns med dem genom hela kedjan. Vi skapar innovativa lösningar för avfall och återvinning. Genom en ökande andel återvinning bidrar vi tillsammans till minskad klimatpåverkan och kretsloppssamhället. Med vår hjälp blir våra kunder mer hållbara.

Värdekedja

En långsiktigt hållbar avfallshantering i regionen

Renova skapar värde genom att förse regionen med anläggningar och kapacitet för en stabil och långsiktigt hållbar avfallshantering. Vi utvecklar våra anläggningar, tjänster och insamlingsfordon i samarbete med ägare, kunder och andra aktörer i vår omvärld. Vi arbetar också hårt med att bli ännu vassare på att uppdatera våra kunder om uppnådda resultat.

Erbjuda kundlösningar

Vi tar reda på vad kunden behöver och erbjuder prisvärda och miljömässigt hållbara lösningar. Kunderna har möjlighet att följa upp sin avfallshantering via Renovas kundportal.

Utveckla tilldelade uppdrag

Renova samverkar med ägarkommunerna för att transparent och med hög servicenivå leverera väl fungerande avfallsinsamling, behandling och andra stödjande tjänster.

Samla in avfall och material

Renova har en fossilfri fordonsflotta och tillgång till flera omlastningsstationer. Det betyder korta och klimatsmarta transporter. Läs mer om våra transporter

Anläggningar i närområdet

Större delen av avfallet behandlas på egna anläggningar.  Genom sortering och förbehandling får vi fram återvinningsmaterial och råvara samt styr bort olämpligt avfall från samhället.

Genom energiåtervinning omvandlas avfall till el och värme. Våra deponier säkrar att samhället skyddas från material som inte bör cirkulera fritt.

Avsätta produkter

Vi avsätter energi, material - till exempel wellpapp, trä och skrot samt energiråvara på marknaden. En viktig del är att bevaka möjligheter på nya marknader.

Avgifta kretsloppet

Renovas verksamhet har en stor del i att avgifta kretsloppet, till exempel genom att plocka bort farliga komponenter, deponera, rena rökgaser och styra avfall till rätt behandling.

2020 får avgiftning av kretsloppet särskilt fokus genom att frågan lyfts upp som en av Renovas väsentliga hållbarhetsfrågor.