Affärsmodell

Renova är ett aktiebolag som ägs av tio kommuner med Göteborg som största delägare, och grunden i affärsmodellen är att ha en tilldelad verksamhet och en affärsdrivande. Koncernen består av moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB.

Affärsområde Tilldelningar inom Renova AB utför direkttilldelade uppdrag till självkostnadspris för ägarkommunerna. De mest omfattande är insamling av hushållsavfall, förbehandling av matavfall och energiåtervinning av hushållsavfall. Även behandlingsanläggningen för biologiskt avfall och era omlastningsstationer i ägarregionen tillhör Renova AB.

Renova Miljö AB består av två affärsområden, affärsområde Återvinning och affärsområde Logistik. Båda verkar på en konkurrensutsatt marknad med konkurrenskraftiga priser Affärsområde Återvinning erbjuder miljöriktig behandling av avfall på anläggningar som exempelvis avfallskraftvärmeverk, sorteringsanläggningar och deponier. Affärsområde Logistik erbjuder tjänster som transport, behållare och omhändertagande av avfall. Här finns en stor egen fordonsflotta och även tillgång till upphandlade transportentreprenörer. Affärsområdet har också egna verkstäder där man servar och reparerar fordon och behållare. Dessutom finns ett antal koncerngemensamma funktioner, som exempelvis HR- och IT-avdelningarna inom moderbolaget.