Från häst och vagn till fossilfri fordonsflotta

En historisk bild på ett fordon som hämtade sopor

Renova har sitt ursprung i två organisationer med olika uppgifter, renhållningsverket och GRAAB. Renhållningsverket i Göteborg är den äldsta vars verksamhet började redan 1885.

Den växande staden behövde ta itu med sina sanitära problem och organiserade därför insamling av sopor och latrin i samhällets regi. På den tiden sköttes insamlingen med hjälp av häst och vagn. 

Stallet fanns på Holmen, där Renovas huvudkontor ligger idag. Vi har kvar namnskyltarna från spiltorna där Denver, Blixt, Chaplin, Danton och de andra hästarna vilade ut mellan arbetspassen. Våra mötesrum har idag fått namnen från våra gamla hästar. 

Under 1920-talet började man använda bilar i liten skala. Men det skulle dröja trettio år till innan de sista fem hästarna togs ”ur bruk”.

Källsorteringen startade

Under senare delen av 1900-talet växte så dagens moderna avfallshantering fram, med återvinning och miljö i fokus. Källsorteringen startade med tidningspapper, glas och batterier på 80-talet, och på 90-talet infördes lagar om producentansvar som ledde till sortering och insamling av bland annat förpackningar.

 

GRAAB - en gemensam förbränningsanläggning

Den andra organisationen i Renovas historia är GRAAB – Göteborgsregionens avfallsaktiebolag. GRAAB bildades av Göteborgs kommun och kranskommunerna på 1960-talet, för att man gemensamt skulle kunna bygga en förbränningsanläggning för avfall. Under lång tid hade man lagt hushållsavfallet på tippen Brudaremossen – så uppstod dagens slalombacke – men man behövde en annan lösning.

1972 öppnade Sävenäs förbränningsanläggning, som sedan dess genomgått en hisnande utveckling till dagens miljö- och energieffektiva avfallskraftvärmeverk med fjärrvärme- och elproduktion.

1998 gick renhållningsverket i Göteborg och GRAAB samman till Renova, som idag ägs av tio kommuner. Vi fortsätter arbeta med miljön i fokus, med utveckling av våra anläggningar, våra fordon och vår logistik. Med ytterligar återvinning och med utbildningar i miljökunskap. Bland mycket annat….

Tidslinje tjugo år som Renova

1998 

Elva kommuner bildar Renova genom att slå ihop det regionala bolaget GRAAB och delar av Göteborgs Stads Renhållningsverk. Namnet Renova: ”Re” är latin för åter och ”nova” betyder ny. Den stigande solen symboliserar växande miljömedvetande, energi och växtkraft.

1999

 • Torr rökgasrening i Sävenäs tas i drift.
 • Sveriges lagar inom miljöområdet samlas i Miljöbalken. 
 • Renova miljöcertifieras enligt ISO 14 001.

2000

 • Marieholm komposteringsanläggning för biologiskt avfall invigs. 
 • Första naturgasdrivna kranlastväxlaren tas i bruk. 

2001

 • Producentansvar införs på el- och elektronik-produkter. 
 • Fläskebodeponin börjar byggas. 

2002

 • Götatunneln byggs – Renova hämtar avfallet. 
 • Renova tar fram Sunes sopbok för femteklassare. 
 • Världens första sopbil med elhybridteknik presenteras av Renova, Volvo och Kretsloppskontoret. 
 • Brännbart avfall får inte längre läggas på deponi. 

2003

 • Renovas miljöstipendium för unga forskare delas ut för första gången.
 • Deponin i Fläskebo invigs. 
 • Hela Renovas verksamhet kvalitetscertifieras. 
 • Renova börjar hämta hushållsavfall i Lerum, Partille och Härryda.

2004

 • Renovas kundservice vinner SM i telefon. 
 • Miljöreturen för flerbostadshus, återvinning av gips och planglas är nya produkter. 
 • Flera elhybridsopbilar i fordonsflottan – några med vattenhydraulik. 

 

2005

 • Avfallskraftvärmeverket får ny vattenrening.
 • Renova certifieras för sitt arbetsmiljöarbete. 
 • Renova börjar samla in returpapper i samtliga ägarkommuner.
 • Förbud införs att deponera organiskt avfall i Sverige.
 • Hämtning av hushållsavfall på Tjörn börjar.

2006

 • Renova och Volvo Lastvagnar presenterar sopbil med Euro 5-standard. Världspremiär! 
 • Nytt system för direktkondensering av rökgaserna från Sävenäs ger mer el och fjärrvärme. 
 • Renova köper Kungälvs Transporttjänst AB. 
 • Renova sköter avfallshanteringen vid EM i friidrott.

2007

 • Samlaren för farligt avfall introduceras. 
 • Musikfestivalen Way Out West arrangeras för första gången. Renova tar hand om avfallet och informerar besökare om källsortering. 
 • Renova köper 30 procent av aktierna i Stenungsunds Renhållning AB.

2008

 • Världens första kompletta elhybridsopbil presenteras av Renova, Norba och Volvo Lastvagnar. Bilen får transportnäringens miljöpris. 
 • Renova tar initiativ till upprensning av Säveån. 
 • Renova får uppdraget att ta emot och sortera batterier från halva Sverige. 
 • Ny svavelrening tas i drift på Sävenäs. 

2009

 • Renovas miljöskola för gymnasieelever startar.
 • Fjärde pannan i avfallskraftvärmeverket står klar.
 • Ny omlastningsstation byggs i Högsbo.

2010

 • Renova presenterar Sveriges första sopbil som drivs med biogas och rapsbränslet RME. 
 • Regionens första avfallsplan – A2020 – klubbas i Göteborgsregionens styrelse. 
 • Omlastningsstationen på Tagene är klar. 

2011

 • EU:s avfallsdirektiv införs i svensk lagstiftning. En grundpelare är avfallstrappan. 
 • Mottagningsanläggning för risk- och sekretess-avfall öppnar i Sävenäs. 
 • Flytande biogas är drivmedlet i Renovas senaste dragbil.

 

2012

 • Renovas förbehandlingsanläggning för biologiskt avfall invigs på Marieholm. 
 • Renova köper hela Stenungsunds Renhållning AB. 
 • En första kärltvättbil köps in.

2013

 • För sjunde året levererar vi avfallslösningar till festivalen Way Out West. 
 • Utbildningsverksamheten har dubbelt så många deltagare jämfört med året innan. 

2014

 • Dotterbolaget Renova Miljö AB bildas för att verka på en konkurrensutsatt marknad. Renova AB ska arbeta med tilldelade uppdrag från ägarkommunerna.
 • Företagsåtervinning startar på Högsbo och Skräppekärr.

2015

 • Alla Renovas 220 tunga fordon kör nu fossilfritt – 15 år före de nationella målen – vi firar med en dansfilm. 
 • Pilotanläggning för zinkåtervinning testkörs på Sävenäs med gott resultat. 
 • Avfallsmängderna ökar starkt.

2016

 • Projekt för ökad materialåtervinning från sorteringsanläggningarna startar. 
 • Test med mobil återvinningscentral i några ägarkommuner. 
 • Kretslopp och vatten beslutar att direkttilldela insamling i delar av Göteborg till Renova. 

2017

 • Renova lanserar kundportal på webben för bättre service till kunderna. 
 • Volvo och Renova visar en självkörande sopbil. 
 • Rekordmängder till Fläskebo, där ny avfallscell öppnas. 
 • Eldrivna kranar börjar användas på sorteringsanläggningarna. 
 • All time high för Renovas Miljöakademi – över 5700 deltagare.  

2018

 • Volvo, Renova och Göteborgs Stad har världspremiär för en helt eldriven sopbil.
 • Affärsområde Tilldelningar bildas. Nu finns en tilldelad driftverksamhet.