Tillstånd & certifikat

Renova har certifierat ledningssystem för såväl miljö som kvalitet och arbetsmiljö. Nedan hittar du våra certifikat samt våra tillstånd för transporter och anläggningar.

Renova AB bjuder in till samråd angående ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för Sävenäs avfallsanläggning.

Renova har för avsikt att ansöka om ett ändringstillstånd för Sävenäs avfallsanläggning. Den planerade ändringen avser en ökning av maximalt årlig mängd från 550 000 till 610 000 ton avfall samt vissa justeringar avseende förbränning av farligt avfall och möjlighet till samråd med tillsynsmyndigheten kring hantering av restprodukter. Samrådsunderlaget syftar till att ge en överskådlig bild av verksamheten, den planerade ändringen och dess förutsedda miljöpåverkan.

För att synpunkter skall kunna beaktas i det fortsatta arbetet med ansökan och miljökonsekvensbeskrivning, bör de lämnas senast den 24 mars 2017. Synpunkterna kan skickas per mail till katarina.pettersson@renova.se eller skriftligen till Renova AB, att. Katarina Pettersson, Box 156, 401 22 Göteborg.

Samrådsunderlag 170307

 

Certifikat   

Ceritfikat miljiö
Certifikat kvalitet
Certifikat_arbetsmiljö

Transporttillstånd

Tillstånd för transport av avfall Renova AB
Tillstånd_för transport av farligt avfall  Renova AB
Tillstånd för transport av avfall och farligt avfall   Renova Miljö AB


Tillstånd för  Renovas anläggningar

Tilllstånd för Sävenas avfallskraftvärmeverk
Tillstånd_för mellanlagring av farligt avfall på Sävenas.pdf
Tillstånd_för Fläskebo deponi 
Tillstånd för_Högsbo sorteringsanläggning
Tillstånd för_Kläpp kretsloppsanläggning
Tillstånd_för Marieholm behandlingsanläggning för biologiskt avfall
Tillstånd för Munkegärde sorteringanläggning
Tillstånd_för Skräppekarr sorteringanläggning
Tillstånd_för Tagene deponi