Tillbaka till nyhetsarkivet

Kritik från Stadsrevisionen – flera åtgärder redan genomförda


Idag publiceras resultatet av den granskning som Stadsrevisionen genomförde under 2013. I revisionen har inga oegentligheter hittats, men Renova får kritik på flera punkter gällande redovisningen av den interna representationen. Kritiken har redan resulterat i flera åtgärder i Renovas interna processer.

Varje år utför Stadsrevisionen en granskning av samtliga bolag och nämnder i staden. I år riktas kritik mot Renova när det gäller redovisningen av intern representation. Inga oegentligheter har förekommit enligt granskningen men de brister som påtalas har Renova tagit på allvar och omedelbart agerat på.

I anslutning till granskningen rekommenderas Renovas styrelse och vd att:

  • Implementera Göteborgs Stads regler för attest och utbetalningar.
  • Stärka attest- och utbetalningsrutiner samt införa kontroller av att attester och utbetalningar utförs på ett korrekt sätt.
  • Implementera riktlinjer avseende representation.
  • Stärka redovisningsrutinerna och attestrutinerna avseende representation.

Åtgärder:

  • Renova tog i december beslut om att implementera de nya reglerna och riktlinjerna från och med 1 januari 2014. Intern kommunikation och förankring pågår.
  • Utöver informationsinsatsen skärps också utbetalningskontrollen så att endast kompletta underlag godkänns av ekonomiavdelningen. Till exempel ska det tillses att agenda, syfte och deltagarlista alltid bifogas räkningen när det gäller intern representation.
  • Renovas interna revisorer kommer kontinuerligt att genomföra interna kontroller för att säkerställa att de nya rutinerna följs.
  • En fullständig genomgång av Renovas styrande dokument pågår också, så att de blir tydligare, mer heltäckande och i linje med de nya riktlinjerna.

Värt att nämna är också att flera rekommendationer kring transparens och ekonomisk redovisning när det gäller den konkurrensskyddade verksamheten kvarstår sedan förra årets granskning. Granskning om huruvida de rekommendationerna omhändertagits kommer att ske under 2014, då utifrån den nya bolagsstrukturen med ett moderbolag (Renova AB) och ett dotterbolag (Renova Miljö AB), som trädde i kraft den 1/1 2014.