Tillbaka till nyhetsarkivet

Ansök om Renovas miljöstipendium 2017


Renova donerar 50 000 kronor till ett forskningsstipendium för doktorander och unga forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet inom alla vetenskapsområden. Forskningen ska bedrivas inom miljöområdet och ha anknytning till Renovas verksamhet.

Stipendiet avser att stimulera doktorander och unga forskare och skall i första hand användas för att vidareutveckla den egna forskningen. Det delas ut dirket till stppendiaten och är skattefritt.

Renovas miljöstipendium vill stimulera forskning som syftar till en förbättrad återvinning och avfallshantering, till exempel genom förebyggande avfall, effektivare återvinning eller minskad miljöbelastning från sådana system.

Den som önskar söka Renovas forskningsstipendium skall lämna en ansökan skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska omfatta max fem sidor + eventuell bilaga.

1. Uppgifter om den sökande: namn, ålder och kontaktuppgift (adress och telefonnummer till arbetsplats).

2. Aktuell anställning eller anknytning till Chalmers eller Göteborgs universitet samt instiutionstillhörighet. 

3. Kortfattad redovisning av egna vetenskapliga och /eller tekniska resultat.

a) Bakgrund, metodik och frågeställning som ingår i forskningen.

b) Uppnådda resultat,

- De viktigaste resultaten

- Om flera personer har ingått i det redoivsade arbetet bör den egna insatsen klart framgå.

4. Anknytning och betydelse för utlysningsområdet

- Hur de egna forskningsresultaten är kopplade till utlysningsområdet.

- Hur dessa kan bidra till kunskapsbildning och förbättring inom utlysningsområdet.

5. Redogörelse för hur stipendiet kan bidra till att vidareutveckla resultat och idéer och hur detta anknyter till och har betydelse för utlysningsområdet.

6. Referenser till handledare eller annan person som kan ge upplysningar om det arbete som ansökan åsyftar.

Bilaga; kortfattad lista över vetenskapliga publikationer och ev. övriga meriter relevanta för ansökan.

Ansökan skickas till Patrik Alm på e-post senast 8 februari 2017. 

 

E-post patrik.alm@chalmers.se (072-371 88 39). Han besvarar också eventuella frågor kring stipendiet.

Stipendiat kommer att delas ut i Göteborg 5 april 2017 då den/de som erhåller stipendiet förväntas delta.