Tillbaka till nyhetsarkivet

Avfallsimport för global miljönytta


Media har den senaste tiden granskat den svenska avfallsimporten. Renova har inte varit i fokus för medias granskning men vi vill vara tydliga med hur vi hanterar det avfall vi importerar.

Renovas verksamhet utgår från avfallstrappan där målet är att i första hand materialåtervinna avfallet så långt det är möjligt. Det som sedan blir över när återvinningsmaterialet sorterats ut går till förbränning och kommer till nytta som energi på vårt avfallskraftvärmeverk där det blir fjärrvärme och el.

Avfall är en resurs och vi skapar miljönytta genom att energiåtervinna material som annars skulle ha deponerats. Allt som kan materialåtervinnas har redan sorterats ut innan avfallet kommer till Renova. Vi har god kontroll på vår hantering av det importerade avfallet, bland annat genom besök hos våra leverantörer och avfallskontroller när materialet kommer till avfallskraftvärmeverket.

Har du frågor kring detta kan du kontakta kommunikation@renova.se