Tillbaka till nyhetsarkivet

Renovas hållbarhetsfokus 2017: Energi, klimat och arbetsmiljö


Med den framgångsrika satsningen på en fossilfri fordonsflotta i ryggen kommer Renova att fortsätta minska energiförbrukning och klimatutsläpp under 2017. Årets hållbarhetsarbete omfattar också ett flertal åtgärder för bättre arbetsmiljö och minskade sjuktal.

Kurt Lindman är hållbarhetsansvarig på företaget sedan 1 september 2016. Han har arbetat länge på Renova med olika projekt, t ex att bygga upp utbildningsverksamhet. Han är också fackligt aktiv sedan länge.  Med den plattformen har han kunna följt hur samhällets syn på hållbarhet förändrats.

–  Ett exempel är att alla våra tunga fordon idag  drivs med förnybart bränsle. Vi har också som mål att minska energianvändningen per ton insamlat avfall med 20procent mellan 2010 och 2020. Det är vi på god väg att lyckas med.

Under 2016 tog Renova hand om 1 miljon ton avfall, vilket är nytt rekord. Största delen av ökningen kommer från byggsektorn som gått på högvarv under året. När staden utvecklas och förtätas innebär det att gamla synder upptäcks vilket leder till ökad deponering av förorenade massor.

– Tack vare en framsynt planering har vi de resurser som krävs för att hantera stora avfallsvolymer på ett bra sätt. Om vi bortser från schaktmassor kan över 90 procent material- eller energiåtervinnas idag. Vi arbetar målmedvetet för att öka den andel som går till återanvändning och materialåtervinning hos kunder och på våra sorteringsanläggningar, säger Kurt Lindman.

Attraktiv arbetsplats

Renova satsar också på ytterligare förbättringar inom arbetsmiljö och hälsa. Här är gott ledarskap, gott medarbetarskap och en bra dialog fortsatt viktiga grundpelare i utvecklingsarbetet. För en stor del av Renovas medarbetare är den krävande fysiska arbetsmiljön på fältet en utmaning.     

– Genom rätt inställning och kompetensutveckling kan man komma långt. Med rätt hjälpmedel som instruktioner, utrustning och orsaksanalyser kan vi komma ännu längre i vårt skadeförebyggande arbete. I år inför vi t ex ett nytt användar-vänligare verktyg för analys och uppföljning av arbetsrelaterade skador och tillbud. Visionen är att ingen av våra medarbetare ska skadas på jobbet.

Mellan 2015 och 2016 halverades långtidssjukskrivningarna inom affärområde Logistik som är den klart största arbetsplatsen på Renova.

 – Det är fantastiskt positivt och vi ska göra vårt bästa för att den utvecklingen ska fortsätta också under 2017, säger Kurt Lindman.