Delaktigt förbättringsarbete

Medarbetare ritar på en tavla

När alla i arbetsgruppen är delaktiga i att skapa nya lösningar på dagliga problem blir jobbet roligare och kunderna nöjdare. Med ständiga små förbättringar spar man resurser och jobbar smartare. Det är kärnan i DFA, delaktigt förbättringsarbete. Arbetssättet införs nu i hela Renovakoncernen.

DFA är Renovas egen version av LEAN, ett av världens mest spridda förbättringssystem. Det är ett strukturerat sätt att ta vara på medarbetarnas expertkunskaper om sitt jobb och stimulera till förbättringar.  Det blir också ett sätt att naturligt involvera arbetsmiljöarbete i vardagen.

Ett hundratal arbetsgrupper är nu igång med arbetet. Grupperna finns inom drift, administration och på ledningsnivå. Vid utgången av 2024 ska hela koncernen jobba enligt DFA och ha kommit till nivå tre i arbetssättet (se nedan).

En grundbult i DFA är pulsmötena – en kort avstämning inför arbetsdag eller arbetsvecka. Där går man igenom vad som är på gång och hur arbetet fungerar. Om något upplevs som störande eller struligt diskuterar gruppen en möjlig lösning och en ansvarig utses, Vissa frågor lyfts högre upp i organisationen, och man kan ta initiativ till en tvärfunktionell grupp för att ta sig an ett problem.

Det finns många exempel på förbättringar som gjorts sedan arbetssättet infördes. Sorteringsanläggningarna Skäppekärr och Högsbo noterade exempelvis för perioden januari-september 2023 hela 160 genomförda förbättringar.
- Det kunde handla om både stort och smått, säger platschef Inge Svensson. Allt från att sätta upp en krok på lämpligt ställe till att ändra placeringen av material ute på anläggningen för att kunna jobba smartare.

Delaktigt förbättringsarbete i korthet
DFA, delaktigt förbättringsarbete, är ett strukturerat arbetssätt där gruppen arbetar tillsammans mot tydliga mål och där medarbetarnas engagemang och kunskaper tas till vara för att göra ständiga förbättringar.

DFA har i dagsläget tre nivåer – för att nå nivå tre krävs förutom regelbundna pulsmöten att gruppen definierat sitt kundvärde, att man följer upp arbetet med hjälp av nyckeltal för den egna verksamheten och att man har ett fungerande förbättringsarbete. 

En utvecklingsstrateg håller ihop arbetet med DFA på Renova. Samtliga chefer och gruppledare har utbildats i filosofi och metod, och coacher från olika delar av verksamheten stöttar arbetet.

Ett antal verktyg och mallar finns för att underlätta lärande, arbete och dokumentation. Workshops och annan utbildning ordnas kontinuerligt.

DFA är en stående punkt på Ledarforum, regelbundna möten för Renovas ledare.