Slamsugning och högtrycksspolning

Slam- och spoltjänster

Renova Miljö hjälper dig med alla typer av uppdrag inom slamsugning och högtrycksspolning. Vi kontrollerar och rengör även tankar och cisterner.

Slamsugning och högtrycksspolning

Renova Miljö hjälper dig med alla typer av uppdrag inom slamsugning och högtrycksspolning. Vi har även tillstånd och resurser att ta hand om flytande avfall som klassas som farligt avfall, till exempel oljor och bränslen.

Förebyggande eller akut

Vi arbetar förebyggande med inspektion och service, dygnet runt finns beredskap för att kunna hjälpa dig med akuta uppdrag. Våra fordon har kapacitet för stora mängder flytande avfall. Det finns också specialbyggda bilar för trånga utrymmen. Det finns många regler kring hantering och transport av farligt avfall. Vi har utbildning, utrustning och certifiering även för dessa arbeten.

Vi hjälper dig med:

 • Slamsugning av gatubrunnar.
 • Slamsugning och besiktning av pumpgropar.
 • Slamsugning av fettavskiljare.
 • Slamsugning av övrigt organiskt slam, tex från livsmedelsindustri.
 • Torrsugning av t ex sand eller säd.
 • Slamsugning av  tvättrännor och  spolgropar.
 • Slamsugning av lösningsmedel och andra flytande kemikalier.
 • Slamsugning av kemikalie- eller oljespill.

Högtrycksspolning

Har avloppet proppat igen? Behöver du veta statusen på dina ledningar? Behöver ditt miljörum rengöras? Vi har den utrustning som behövs. Vi har dessutom beredskap dygnet runt för akuta uppdrag.

Vi hjälper dig med:

 • Spolning av ledningsnät, stammar och dagvattenbrunnar.
 • Inspektion med kamera i alla typer av dagvatten- och spillvattennät.
 • Akuta stopp och underhållsspolning av avlopp i fastigheter.
 • Spolning av husfasader och hängrännor.
 • Rengöring av exempelvis miljörum, garage och tvättrännor.
 • Vattenpåfyllning.

Cisterner på håll

Tankar och cisterner - allt från kontroll till demontering

Vi erbjuder kontroll och vid behov reparation av alla typer av tankar och cisterner – från villahushållets oljetank till industrins stora cisterner. Vi kan även stänga och vid behov demontera tankar.  Vi har utrustning och fordon för att hantera alla typer av flytande och torrt material som kan förvaras i tank.

Kontroller förebygger läckage

Renova Miljö är ackrediterade av Swedac för kontroller av tankar och cisterner, såväl vid installation som återkommande kontroller som krävs för att uppfylla lagkrav. Vi rengör, och vid behov avgasar, tank/cistern inför kontrollerna av tankar i drift.

Vi kan utföra följande kontroller:

 • Installationskontroll före användning av ny tank/cistern.
 • Lagstadgade kontroller vart sjätte år av tankar/cisterner som är i drift
 • Underhållskontroller med det intervall som kunden önskar
 • Revisionskontroll vid byte av media (innehåll) i tank/cistern.

Reparation och byte av utrustning

Om vi vid kontroll upptäcker skador på din tank/cistern, till exempel av rost, kan vi reparera och måla. Vi byter även trasig utrustning, till exempel mätare och överfyllnadsskydd. Är tanken i mycket dåligt skick rekommenderar vi istället utbyte.

När tanken ska stängas 

När tanken/cisternen tjänat ut eller ska flyttas till annat läge kan vi stänga och även demontera den. Vi suger då ur innehållet, rengör och tar bort tanken. Tankar som inte längre ska användas men inte går att flytta kan vi istället fylla den med sand.

Kontroll och tömning av oljeavskiljare

Många verksamheter behöver installera oljeavskiljare för att inte olja och andra miljöfarliga vätskor ska gå ut i avloppsvattnet. Renova Miljö erbjuder kontroll och tömning av oljeavskiljare.

Regelbunden kontroll

Renova Miljö är ackrediterade av Swedac för lagstadgad femårskontroll av oljeavskiljare.
Vi kontrollerar funktion, larm, flöde, utrustning och täthet.
Vi utför även tätare underhållskontroller.

Tömning

Tömning av oljeavskiljare ska göras efter behov. Tumregeln är att toppsugning görs när oljeskiktet är 5 cm och slamsugning när slamskiktet är 15 cm.

Information om sekretess

Enligt de krav som gäller för vår ackreditering där vi utför  kontroller,  ska vi informera våra kunder i samband med beställning eller beställningsbekräftelse om att all information behandlas med sekretess.

Om vi upptäcker felaktigheter vid cisternkontroller kan vi vara skyldiga att anmäla detta till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap . I samband med att vi skickar in efterfrågad information kommer kunden att få meddelande om vilken information vi skickar in till MSB.

Tillsynsmyndighet har också rätt att ta del av resultatet från utförda kontroller vilket dokumenteras i Kontrollrapporter. Tillsynsmyndigheten kan också deltaga vid kontrollen.

Jourtelefon slamsugning

Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter klockan 16.30, samt lördag- söndag - och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75.

Kontakta oss

Vår kundservice är redo att ge dig skräddarsydda lösningar och förstklassig service! Kontakta oss för att få snabb och professionell hjälp med dina frågor och behov.

kundservice@renova.se
Telefon: 031-61 85 30 
Öppet vardagar: 07.00-16.30

Kundservice Farligt avfall
kundservice@renova.se
Telefon: 031-61 84 00
Öppet vardagar: 07.30-15.30

Kontakta oss

Behöver du experthjälp? Vår kundservice är redo att ge dig skräddarsydda lösningar och förstklassig service! Kontakta oss för att få snabb och professionell hjälp med dina frågor och behov.

Kundservice
kundservice@renova.se
Telefon: 031-61 85 30 
Öppet vardagar: 07.00-16.30

Farligt avfall
kundservice@renova.se
Telefon: 031-61 84 00
Öppet vardagar: 07.30-15.30