Här blir avfall till el och värme

Här blir avfall till el och värme

Renovas avfallskraftvärmeverk i Göteborg är ett av världens mest effektiva. Här tar vi varje år hand om uppemot 550 000 ton brännbart avfall, samtidigt som vi producerar el och värme.

Ungefär hälften av avfallet som behandlas här är hushållsavfall och hälften är avfall från företag och offentlig verksamhet. Avfallet kommer främst från våra tio ägarkommuner i Göteborgsregionen. En mindre del är brännbart avfall från andra delar av Sverige och Europa.

På Sävenäs förbränns också vissa typer av farligt avfall som ska bort ut kretsloppet. Avfallskraftvärmeverket har en särskild mottagning för risk- och sekretessavfall där avfallet övervakas från ankomst till förbränning. Vi har även en specialugn för kremering av bland annat husdjur.

Stabil energileverantör

Avfallskraftvärmeverket är en stor energileverantör till samhället: Vi producerar fjärrvärme och varmvatten till bostäder och kontor, samt el till elnätet – även när det är vindstilla och molnigt. En tredjedel av värmen i Göteborgsområdets fjärrvärmenät och el motsvarande fem procent av göteborgarnas elbehov kommer från Sävenäsanläggningen.

Effektiv Rökgasrening

När avfallet förbränns frigörs olika ämnen som inte ska komma ut i miljön runt omkring oss. Exempel på sådana ämnen är dioxiner, tungmetaller och svaveldioxid. För att få bort dem passerar rökgaserna ett antal reningssteg, som elfilter, våtrening och katalysator, innan de renade rökgaserna släpps ut via den 126 meter höga skorstenen. Halterna av olika ämnen i rökgaserna mäts enligt kontrollprogram, och klarar med mycket god marginal gränsvärdena i gällande lagstiftning.

Zinkåtervinning

År 2022 togs Renovas världsunika zinkåtervinning i drift. Här utvinner vi zinkråvara ur askan som samlats upp i rökgasreningens elfilter. Askan tvättas med saltsyra som skapar en kemisk reaktion för att överföra zinken till vätskan. Efter tillsats av lut fälls zinken ut och bildar flockar, en fast zinkprodukt återstår. Den tvättade askan förbränns sedan igen.

Plast i avfallet ger klimatutsläpp

Vid all förbränning av kolföreningar bildas koldioxid. Ungefär 40 procent av koldioxidutsläppen från avfallskraftvärmeverket har fossilt ursprung. De kommer från förbränning av plast och andra oljebaserade produkter. Koldioxid med fossilt ursprung bidrar till jordens allt snabbare uppvärmning.

CCS - koldioxidinfågning

Infångning av koldioxid från avfallskraftvärmeverkets rökgaser kommer att bli ett nödvändigt komplement för att minska koldioxidutsläppen. Den så kallade CCS-tekniken (Carbon Capture and Storage) innebär att koldioxiden avskiljs och transporteras till platser där den kan lagras i berggrunden. Renova genomförde  tillsammans med Göteborg Energi en förstudie om förutsättningarna för CCS.  I april 2024 beslutade Renovas styrelse ett inriktningsbeslut att införa koldioxidinfångning och lagring eller återanvändning på en av fyra linjer på Sävenäs Avfallskraftvärmeverk till år 2030.

Hållbarhetsbesked för anläggnigen

Hållbarhetslagen ställer krav på vissa aktörer att ha hållbarhetsbesked. Ett hållbarhetsbesked behövs för att biodrivmedel och biobränslen ska få ta del av stöd såsom skattenedsättning och elcertifikat samt att få räknas som noll i utsläpp inom handeln med utsläppsrätter. 

Renova förbränner avfall, vissa avfallsslag som utgörs av biomassa måste rapporteras i enlighet med hållbarhetslagen (2010:598). Renova har hållbarhetsbesked för den biogena andelen av det avfall som förbränns vid anläggningen dvs fast kommunalt- och verksamhetsavfall inklusive farligt avfall. Huvuddelen av avfallet kommer från vår region men anläggningen tar även emot en viss mängd importerat avfall, främst från England. Anläggningen har även hållbarhetsbesked för den bioolja (RME) och biogas som används i verksamheten. 

Adress och öppettider

Von Utfallsgatan 29, 415 05 Göteborg
Se karta på Google Maps
Måndag-fredag 07:30-16:30

Lär dig mer 

Sävenäs avfallskraftvärmeverk är en av världens mest avancerade anläggningar. Vill du lära dig ännu mer om vår verksamhet? Ladda ner vår broschyr!

Rena fakta

Är du intresserad av fakta i form av siffror? Läs mer om avfallskraftvärmeverket i en utförlig redovisning. 

 

Miljöutbildningar

Vi utbildningar er i miljö- och hållbarhetsfrågor. Genom föreläsningar, diskussioner och övningar kan ni öka kompetensen och förståelsen för viktiga miljöfrågor ur ett avfallsperspektiv.