På väg uppåt i avfallstrappan

Illustration över avfalsstrappan

Avfallstrappan visar hur vi ska hantera det avfall som uppstår i samhället. Det ska skjutas så högt upp i trappan som möjligt. Att minimera avfallet är det bästa alternativet! Återanvändning och återvinning spar på jordens begränsade resurser.

På Renova använder vi avfallstrappan som ett verktyg i vårt dagliga arbete. Förutom att förflytta avfallet steg för steg uppåt i trappan arbetar vi för att göra behandlingen på varje trappsteg så effektiv och klimatsmart som möjligt.

Minimera

Avstår vi från konsumtion blir det heller inget avfall!
I våra miljöutbildningar diskuterar vi hur var och en av oss kan bidra till att minska avfallet. Vi jobbar även tillsammans med ägarkommuner, kunder och branschorganisation för att åstadkomma den beteendeförändring som krävs i samhället.

Återanvända

Att återanvända är smart. Returglas är ett exempel på återanvändning. Ett annat är att köpa begagnade kläder och möbler. På Renovas sorteringsanläggningar sorterar vi bygg- och industriavfall. Där plockar vi ut träpallar, pallkragar, stenmaterial, tegel och annat från avfallet som kan användas på nytt.

Återvinna

Renovas kunder sorterar ut många olika återvinningsmaterial som sedan blir råvara till nya produkter. På egna sorteringsanläggningar tar vi tillvara återvinningsbart material från bygg- och industriavfall. Vår biologiska behandling av mat- och livsmedelsavfall ger råvara till biogas. Trädgårdsavfall omvandlar vi till näringsrik som används i olika jordblandningar.
På avfallskraftvärmeverket återvinner vi zinkkråvara från rökgasreningen och metaller ur slaggen.  En del av de schaktmassor som kommer in till våra deponier kan återvinnas till anläggningsjordar.

Energiutvinna

En stor mängd brännbart avfall blir till el och fjärrvärme i Renovas avfallskraftvärmeverk varje år. Vi producerar en tredjedel av värmen i Göteborgsområdets fjärrvärmenät och el motsvarande fem procent av göteborgarnas elbehov.

Deponera

En mycket liten del av avfallet går inte att återanvända, återvinna eller utnyttja som energi. Då måste avfallet deponeras. Renova har två deponier, Tagene och Fläskebo, för säker förvaring av avfallet.