Nu förbereds för koldioxidinfångning

Renovas avfallskraftvärmeverk omvandlar brännbart avfall till nyttig fjärrvärme och el. Tyvärr ingår en hel del plast i avfallet. Plasten bildar fossil koldioxid vid förbränningen och rökgaserna ökar därför jordens uppvärmning. Infångning av koldioxid med CCS-teknik kan bli en del av lösningen på problemet.

Det allra bästa sättet att minska koldioxidutsläppen från avfallsförbränningen är att minska mängden plast i avfallet.  Att använda mindre plast i samhället och att sortera ut plast för återvinning är det bästa och enklaste sättet att begränsa utsläppen och minska klimatpåverkan.

Renovas avfallskraftvärmeverk släpper idag ut cirka 560 000 ton koldioxid per år, varav drygt 200 000 ton har fossilt ursprung. Göteborgs Stad har ambitionen att minska lokal klimatpåverkan till ”nära noll” till 2030. Det är inte troligt att andelen plast i avfallet minskar tillräckligt mycket till dess, trots bland annat ökad utsortering av plast hos Renova och Renovas kunder. Ett komplement är därför att fånga in den koldioxid som bildas och lagra den där den inte kan läcka ut, det vill säga i berggrunden. Tekniken kallas CCS – Carbon Capture and Storage. 
Renova förbereder nu på olika sätt för den möjligheten:

CinfraCap – transport och lagring

Under 2020-22 deltog Renova i projekt CinfraCap. Tillsammans med flera partners utreddes olika möjligheter att transportera infångad koldioxid från anläggningar i Västsverige till Göteborgs Hamn för mellanlagring. Därifrån skulle koldioxiden sedan kunna transporteras med tankfartyg till lagringsplatser under havsbotten. 

Stora och viktiga beslut framöver

Renovas styrelse har en långsiktig ambition att investera i CCS-teknik på avfallskraftvärmeverket. Under 2023-2024 presenteras olika tänkbara scenarier inför framtiden för Renovas ägarkommuner. Därefter fattas principbeslut, och senare eventuella investeringsbeslut.

Tekniskt genomförbart att fånga in

2022-2023 gjorde Renova och Göteborg Energi en förstudie om infångning av koldioxid. Man kom fram till att det är tekniskt genomförbart att till 2030 införa CCS på en eller två av de fyra förbränningslinjerna på avfallskraftvärmeverket. Tekniken kräver dock stora investeringar, och till det kommer kostnader för transport och lagring.