Industri

Återvinning för industriföretag

Från säker hantering av farligt avfall till slamsugning, högtrycksspolning och paketlösningar för återvinning av kontorsmaterial. Tala om vilka behov du har, så tar vi fram en hållbar lösning.

Hjälp med farlig avfall? 

Vi har resurser och kunskap att ta hand om alla typer av farligt avfall. 

Egna anläggninar

I våra egna anläggningar säkerställer vi att återvinningsmaterial och avfall tas hand om på rätt sätt. 

Två personer pratar på en industri

Hållbar avfallshantering anpassat till ert företag

Med Renova Miljö får industri- och logistikföretag en effektiv avfallshantering och återvinning oavsett stora eller små mängder. Materialet kommer till bästa miljöriktiga återvinning hos oss eller våra samarbetspartners.

Tillsammans går vi igenom flöden, avfallsslag, sorteringmöjligheter och utrustning. Vi ser till så att ditt företag får rätt containrar, kärl och annan utrustning och skyltar upp miljörum och containrar. Behövs det, kan vi också utbilda era medarbetare.

Vi ger dig full kontroll på ditt farliga avfall. Med speciallösningar, kompetens och alla nödvändiga tillstånd kan vi erbjuda dig en smidig hantering. 

Har ni inte möjlighet att sortera själva, kan vi ta hand om avfallet på någon av våra sorteringsanläggningar. Vi kan också kontrollera och rengöra tankar och cisterner eller slamsuga flytande avfall. Vi tar också hand om matavfall från livsmedelsindustrin.

Ladda ner en broschyr om vårt erbjudande för industriföretag

Sköt allt på ett ställe i kundportalen

I Renova Miljös kundportal får du full koll på avfallet. Du kan se och hantera hämtningar dygnet runt, beställa produkter, tjänster och vågkort, samt ta ut statistik. Nu mobilanpassad!

Detta händer med avfallet

Vi tar hand om ert avfall på ett hållbart, tryggt och säkert sätt. Detta händer efter att vi har hämtat avfallet hos er. Få mer information i sorteringsguiden

Wellpapp

Återvunnen wellpapp används vid tillverkning av ny wellpapp. För varje återvinningscykel blir pappersfibern kortare vilket gör att den i snitt kan återvinnas 7 gånger. 

Metallskrot

Metaller sorteras och återvinns. De smälts ner och används i tillverkningen av nya produkter. Eftersom utvinning av ny metall – t ex aluminium – är mycket energikrävande, är det mycket fördelaktigt ur klimatsynpunkt att återvinna metallskrotet. 

Fint brännbart avfall

Industri- och produktionsspill t ex papper, trä, plast, textil, gummi. Avfallet får inte innehålla större föremål eller tyngre än 25 kg. Fint brännbart verksamhetsavfall körs direkt till förbränning på Renovas avfallskraftvärmeverk. Vid förbränning utvinns el och värme.

Omålat trä

Utsorterat trä körs till någon av Renovas sorteringsanläggningar. Där krossas och flisas det, för att sedan användas som bränsle i pappers- och massaindustrin eller i värmeverk som eldas med flis.

Matavfall

På vår anläggning för biologiskt avfall sönderdelas, blandas, pressas och silas avfallet till en trögflytande, pumpbar så kallad slurry. Slurryn skickas till rötningsanläggningar där den blir till biogas och biogödsel. Det som inte är rötbart skiljs blir till energi i vårt avfallskraftvärmeverk. 

Farligt avfall

På vår farligt avfall-anläggning har vi mottagning, sortering och mellanlagring av farligt avfall. Det farliga avfallet sorteras och analyseras. En del avfall behandlar vi själva medan annat skickas vidare till samarbetspartners för återvinning, destruktion eller säker förvaring.

Container lyfts på Borealis

Utvecklande återvinning med höga krav

Kemiföretaget Borealis i Stenungssund är en komplex verksamhet som har mycket höga krav på kvalitet och säkerhet. När Renova Miljö inledde det nya uppdraget för kemiföretaget under våren 2017 var kraven att leverera tjänster med kvalitet och att utveckla återvinningen.

Företaget Coor Facitlity Mangagement, som ansvarar för ett antal interna funktioner på Borealis, är Renova Miljös avtalspart. Avtalet med Coor är det mest omfattande avtalet för en industri som Renova Miljö någonsin tecknat. Cathrine Valtersson, avfallskoordinator på Coor, är nöjd med det nya samarbetet:  

”Allt praktiskt fungerar klockrent, säger hon. Idag finns 28 miljöstationer på områdena vid Borealis polyeten- och krackeranläggning i Stenungsund. Sammanlagt är det 160 containrar samt kärl och andra behållare med totalt ett trettiotal avfallsslag. Till det kommer containrar och behållare som ställs ut när det genomförs tillfälliga projekt, till exempel ombyggnader”.

Borealis har stort fokus på att flytta avfallet högre upp i avfallstrappan, och under 2018 startar dessutom ett arbete för att ytterligare förbättra källsorteringen. Återvinning av träpallar och utökad återvinning av plastspill är exempel på förbättringar i återvinningen som Renova Miljö redan börjat med.

Vi funderar också på bättre sätt att hantera wellpapp, och om vi kan återvinna en typ av säckar som används för leveranser av råmaterial till Borealis.

– Cathrine Valtersson, avfallskoordinator på Coor

Cathrine använder sig av Renovas kundportal för statistik och uppföljning av avfallshanteringen.

Tobias Nyberg är en av Renovas chaufförer som regelbundet gör den dagliga ronderingen på Borealis miljöstationer. Han kontrollerar att allt ser bra ut och hämtar containrar som ska tömmas. En del av avfallet behöver han bara köra till Renovas anläggning på Kläpp, som ligger alldeles i närheten.  

Tobias har genomfört flera säkerhetsutbildningar för att kunna utföra arbetet inne på anläggningen. Även hans fordon är godkänt för uppdragen.  

"Jag har jobbat inne på kemiföretag i Stenungsund tidigare också, så jag är van vid miljön och de höga säkerhetskraven", säger Tobias.  

Han passar på att diskutera förbättrad skyltning vid några containrar med Cathrine efter sin runda.