Väsentliga hållbarhetsfrågor- Agenda 2030

Renovaanställd tittar ut över Göteborg uppe på avfallskraftvärmeverket

Vid identifiering av Renovas hållbarhetsfrågor utgick vi ifrån hur stor påverkan Renova har samt hur viktig frågan är för våra intressenter. Vi har även kopplat våra väsentliga hållbarhetsfrågor till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

   

Klimatpåverkan

Klimatpåverkan beror huvudsakligen på att en del avfall vi förbränner ger upphov till fossila utsläpp. För att minska utsläppen krävs samarbete med avfallslämnare och andra parter till exempel när det gäller utsortering av plast. På lång sikt är det troligt att infångning och lagring av koldioxid är nödvändigt. 

 

Spara på ändliga resurser

När vi väljer rätt behandling kan energi och material i högre grad återföras till samhället. Vi arbetar med flera utvecklingsprojekt för att spara på ändliga resurser. Exempel på det är ökad utsortering av plast och vår nya anläggning för zinkåtervinning.

 Undvika att skadliga ämnen återförs till kretsloppet

En del avfall ska inte återföras till samhället utan hanteras så att skadliga ämnen tas bort från kretsloppet. Vi skickar efter förbehandling farligt avfall till externa parter, alternativt till slutförvaring eller energiåtervinning. Vi deponerar även farligt avfall på egna deponier, och utvecklar reningen på våra anläggningar. Just energiåtervinning är ett mycket effektivt sätt att omhänderta farligt avfall.


Mångfald och likabehandling

Renova ska vara en arbetsplats som är fri från diskriminering,trakasserier och kränkande särbehandling. Renova är positiv till mångfald på arbetsplatsen och ser det som en tillgång i vår utveckling. Då vi verkar i en mansdominerad bransch arbetar vi för att få in fler kvinnor i verksamheten.Säkerhet och hälsa

Vi arbetar förebyggande för att minska olyckor och ohälsa. Många på Renova har fysiskt tunga arbetsuppgifter. Det är viktigt att våra
medarbetare känner sig trygga på jobbet avseende såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö.


 

Stabil ekonomi och konkurrenskraft

Goda ekonomiska förutsättningar är nödvändiga för att utveckla verksamheten och möjliggöra investeringar för ett långsiktigt och hållbart agerande. Priser på energi och återvinningsmaterial, vår konkurrenskraft samt resursoptimering har stor påverkan.


 

Människor i orange kläder som står och lutar sig mot ett kärö  

Attraktiv arbetsgivare

Vi vill att människor med kunskap och intresse för vår bransch ska söka sig till och stanna hos oss. De ska uppfatta Renova som en säker, utvecklande, och trivsam arbetsplats. En nyckel är att involvera medarbetarna och skapa delaktighet.

 Antikorruption

Renova har en viktig roll både för samhälle och näringsliv. Vi accepterar ingen form av korruption, mutor eller bestickning. Vårt förhållande till kunder och samarbetspartners ska bygga på en sund affärsetik.


Utveckla och hushålla med kapacitet

Renova säkerställer att kapacitet finns även för kommande behov. Ett flertal anläggningar närmar sig taket för vad de klarar av. Därför arbetar vi med ett effektivt och långsiktigt underhållsarbete samt styr avfallet så att det inte tar mer anläggningskapacitet än nödvändigt.