Vår affärsmodell

Illustration över Renovas organisation

Renova är ett aktiebolag som ägs av tio kommuner med Göteborg som största delägare. Koncernen består av moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB. Moderbolaget utför direkttilldelade uppdrag medan dotterbolaget verkar på den konkurrensutsatta marknaden.

Ägare

Kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal,  Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Moderbolaget

Affärsområde Tilldelningar inom Renova AB utför direkttilldelade uppdrag till självkostnadspris för ägarkommunerna. De mest omfattande är insamling av hushållsavfall, förbehandling av matavfall och energiåtervinning av hushållsavfall. Även behandlingsanläggningen för biologiskt avfall och omlastningsstationer i ägarregionen tillhör Renova AB.
Inom moderbolaget ryms också ett antal koncerngemensamma funktioner som exempelvis Ekonomi- HR- och IT-avdelning.

Dotterbolaget

Renova Miljö AB består av två affärsområden, affärsområde Återvinning och affärsområde Logistik. Båda verkar på en konkurrensutsatt marknad med konkurrenskraftiga priser Affärsområde Återvinning erbjuder miljöriktig behandling av avfall på anläggningar som exempelvis avfallskraftvärmeverk, sorteringsanläggningar och deponier. Affärsområde Logistik erbjuder tjänster som transport, behållare, servicetjänster och omhändertagande av avfall. Här finns en stor egen fordonsflotta och även tillgång till upphandlade transportentreprenörer. Affärsområdet har också egen verkstad där man servar och reparerar fordon och behållare.