Vi skyddar dina personuppgifter

Tre personer sitter i en orange soffa

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Det är Renova som ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett lagligt, säkert och korrekt sätt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Det är viktigt för oss på Renova att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter när du registrerar dig för att använda våra tjänster. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan till exempel vara ett namn, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, adress eller IP-adress. Det kan också vara ett foto eller rörlig bild.

Vad innebär behandling av personuppgift?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempel på detta kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Personuppgiftsansvar

Det är Renova AB som är personuppgiftsansvarig för alla de behandlingar där det är vi som samlar in information om dig som registrerad.

Rättsliga grunder för behandlingarna

Renova behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att det ska finnas stöd i lagen för att få behandla personuppgifter. De typer av rättsliga grunder som Renova använder sig av är: avtal, allmänt intresse, samtycke eller rättslig förpliktelse.

Anledning att behandla personuppgifter

För att kunna tillhandahålla de tjänster du beställt måste Renova behandla dina personuppgifter. De tjänster som omfattas av den här informationen är:

  • Renovas kundportal
  • Vid avtal
  • Vid beställning av container, storsäck eller vågkort
  • Vid grundläggande karaktärisering av avfall för deponi
  • Inför utbildningar
  • I kontaktformulär
  • Vid insamling av återvinningsförpackningar på uppdrag av våra ägarkommuner.

Vi behandlar inte mer uppgifter än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna ha ett avtal med dig. För det mesta räcker det med namn, e-postadress, adress, telefonnummer. Ibland behöver vi ett organisationsnummer och om du har en enskild firma är det i så fall detsamma som ditt personnummer.

Period för lagring av personuppgifter

Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt. Därefter beror det på vad som gäller för arkivering och gallring i allmänna handlingar. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella. Vi sparar dina uppgifter så länge som du är kund hos oss. För utbildningar sparar vi dina uppgifter 1 år efter genomförd utbildning.

Registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade hos Renova har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det. För att nyttja någon av dessa rättigheter kontaktar du oss på info@renova.se.

I den mån automatiserat beslutsfattande förekommer (att en maskin fattar beslut som påverkar dina rättigheter utifrån den uppgifter du lämnat) ska du informeras om detta.

Registerutdrag

Du har även rätt att begära ut ett registerutdrag från Renova och då får du ut alla eventuella personuppgiftsbehandlingar/personuppgifter som vi har om dig. Detta gör du enklast genom att mejla info@renova.se.

Offentlighetsprincipen

Renova omfattas bland annat av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att meddelanden som skickas till oss normalt blir allmänna handlingar. Renova är skyldiga att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära vissa begränsningar av dina rättigheter.

Anonym eller skyddad identitet?

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta en anställd anonymt ska du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och därmed blir allmän handling. Då kontaktar du oss via brev: Renova AB, Box 156, 401 22 Göteborg.

Sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med Renova, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det social mediet). För din egen skull rekommenderar vi därför att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Synpunkter/klagomål

Renova har ett utsett Dataskyddsombud från Göteborgs Stad som har till uppgift att övervaka att Renova följer reglerna om skydd av personuppgifter. Renovas dataskyddsombud kan du kontakta genom att mejla DSO@intraservice.goteborg.se.

Om du har klagomål på hur Renova behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta kan du göra genom att mejla imy@imy.se.