Massåtervinningscenter och deponi i Fläskebo

Massåtervinningscenter och deponi i Fläskebo

På Renovas anläggning Fläskebo i Härryda finns vårt unika massåtervinningscenter. Här återvinns stenmaterial, betong och asfalt och blir till råvaror och produkter. Vi tillverkar också anläggningsjordar. Här finns också deponiceller för både farligt- och icke farligt avfall, där avfall som behöver tas bort ur kretsloppet förvaras på ett miljösäkert sätt.

Återvinning av stenmaterial och jordtillverkning

På vårt massåtervinningscenter tar vi emot schaktmassor, förorenade stenmaterial och annat deponimaterial som vi tvättar och siktar. På området finns fack för sten, grus och makadam i olika storlekar – material som nu kan återanvändas som ett resurssnålt alternativ till nytt stenmaterial. Vi tillverkar anläggningsjordar, som kan användas vid bostadsbyggen eller infrastrukturprojekt. Läs mer och köp produkterna här.

Vi driver projekt tillsammans med olika aktörer för att öka återvinningen. Ett av de första var återvinning av makadam från spårvagnsspår.


 

Säker förvaring på deponi

Avfall som inte kan återvinnas eller behandlas på annat sätt läggs på deponi. Här hanteras industriavfall, förorenade jordmassor och farligt avfall. Avfallet läggs i celler med flera tätningslager för att förhindra läckage.

Lakvattenrening

I den moderna avfallshanteringstekniken används tätade celler i marken för att förvara deponiavfall. När regnvatten faller på avfallet i cellerna bildas lakvatten vilket leds från cellerna och behandlas i deponins reningsverk. Ett kemiskt reningssteg fångar upp tungmetaller och ett kolfilter renar från organiska föroreningar, bland annat PFAS.

Yta för provtagning och mellanlagring

Avfall som ska deponeras måste ha en innehållsdeklaration, en så kallad grundläggande karakterisering. På Fläskebo finns även en särskild yta för oklassificerat avfall. Renova provtar avfallet och mellanlagrar det i väntan på analyssvar, för att materialet sedan ska kunna tas om hand på rätt sätt.

Adress och öppettider

Mediavägen 3, 438 91 Landvetter.
Se karta på Google Maps
Måndag-fredag 06:30-16:00

Information till transportörer

Transportföretag som lämnar och hämtar avfall behöver vågkort. 

Miljöfokus varje dag

Många arbetar för att göra sin verksamhet hållbar. För oss är hållbarhet själva verksamheten. 

Skydds- och säkerhetsföreskrifter 

Skydds- och säkerhetsföreskrifter Fläskebo Deponi