Lämna avfall till deponi

Avfall som inte kan återvinnas förvaras på ett säkert sätt på våra två deponier - Tagene eller Fläskebo. Här nedan kan du göra en digital GK-ansökan för bland annat asbest, schaktmassor, förorenade jordar och avfall från villaträdgårdar.

Renova Miljö hjälper till med att:

  • Göra en grundläggande karakterisering av avfall.
  • Hämta och transportera avfall till deponi.
  • Behandla avfall på mottagningsanläggningar. 

För privatpersoner finns information under respektive kommun här

Gör en GK-ansökan

Här nedan gör du en digital ansökan om grundläggande karakterisering. Du kan också beställa transport av avfall till deponi.

Välj mellan:

Asbest
Oklassade schaktmassor
Avfall från villaträdgårdar (som transporteras av Renova Miljö)
Övrigt avfall
Vilken ansökan ska du välja?

Ansökan för övrigt avfall fungerar för alla material som ska gå till deponi. För att underlätta har vi gjort separata ansökningsformulär för asbest, avfall från villaträdgårdar samt oklassade schaktmassor. 

Asbest

Material som innehåller asbest. Gäller för både företag och privatpersoner.

Oklassade schaktmassor

Material som snabbt måste bort från platsen. Det kan mellanlagras en kortare tid på Fläskebo i väntan på analys.

Avfall från villaträdgårdar

Empelvis grus, sten och jord. Används enbart då Renova är transportör och för mindre mängder upp till ca 15 ton. Vid större mängder eller annan transportör använd blankett för ”Övrigt avfall”.

Övrigt avfall

Gäller för de flesta avfall som ska deponeras.

Pappersblankett

Det går också att ansöka/göra en grundläggande karakterisering samt beställa transport genom att ladda ner och fylla i en pappersblankett, skriva ut och skicka till oss. Visa blanketter

Kompletterande information

För många  avfallsslag behöver den grundläggande karakteriseringen kompletteras med information i form av t e x analyser, miljöteknisk markundersökning eller säkerhetsdatablad.
Läs mer i bladet  Mottagningskriterier för avfall till deponi/anläggningsländamål

Vad är grundläggande karakterisering (GK)?

En grundläggande karakterisering beskriver bl a avfallets egenskaper och ursprung.

Avfallsproducenten är skyldig att ta fram en grundläggande karakterisering, enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10§).

Renova är i sin roll som avfallsmottagare förpliktigad att utföra avfallskontroller på varje enskild transport till deponi. Kontrollen görs både vid våghuset och vid tipplatsen.

Till grund för avfallskontrollen ligger den sk grundläggande karakteriseringen.

Om avfallet inte stämmer överens med den grundläggande karakteriseringen är Renova enligt lagstiftningen tvungen att avvisa kunden från anläggningen.

25 maj 2018 började DSF (Dataskyddsförordningen) att gälla i Sverige och resten av EU. Vill vill att du ska känna dig trygg med hur vi på Renova behandlar dina personuppgifter. Läs mer på renova.se/dataskydd

Kundservice berättar mer

Renova Miljös kundservice svarar gärna på frågor om din avfallshantering.

Kontakta kundservice
kundservice@renova.se

Telefon: 031-61 85 30 
Öppet vardagar: 07.00-16.30

 

Kontakta kundservice
Farligt avfall

kundservice@renova.se
Telefon: 031-61 84 00
Öppet vardagar: 07.30-15.30