Framtida utmaningar och risker

Renovakoncernen har ett strukturerat arbetssätt för att systematiskt hantera och bemöta risker. Det är en av förutsättningarna för att fatta strategiskt viktiga beslut men öppnar också för att tydliggöra utvecklingsmöjligheter. Riskanalysen är indelad i strategiska, operationella, finansiella och efterlevnadsrisker.

Här beskrivs några av dessa utmaningar och risker:

För att klara de klimatutmaningar som vårt samhälle står inför behöver även avfallsbranschen fortsatt utvecklas. Mer avfall behöver hanteras högre upp i avfallstrappan men ännu mer måste göras för att minska uppkomsten av avfall. Här jobbar Renova tillsammans med våra ägarkommuner, kunder och branschorganisation för att åstadkomma den beteendeförändring som krävs.

Renovas verksamhet påverkas i hög grad av konjunkturen i vår region. En vikande konjunktur ökar risken för att lönsamhetsmålen inte nås. Fortsatt effektivisering och utveckling av verksamheten är nödvändig för att fortsatt säkerställa en tillfredställande lönsamhet. En lönsamhet som är avgörande för att kunna möta risker, utmaningar men också ta vara på möjligheterna.

Utvecklingen inom branschen går fort och för att vara en ledande aktör krävs bred kompetens inom koncernen. Det kräver såväl ständig kompetensutveckling som en förmåga att attrahera personal på marknaden.

En grundläggande del i Renovas uppdrag är att upprätthålla och vidareutveckla kapacitet för behandling och omhändertagande av avfall i vår region. Flera av koncernens anläggningar utnyttjas nära taket av befintlig kapacitet. Att kunna utöka kapacitet där behov uppstår är därför kritiskt.

Förändrade regelverk och styrmedel, främst inom miljöområdet, kan både innebära risk att inte uppfylla kraven och en konkurrensfördel om vi utvecklar effektiva lösningar. Snabbt stigande kostnader med anledning av nya eller ändrade styrmedel måste mötas med innovativa och tekniska lösningar.