För oss är hållbarhet inte bara ett ord – det är ett förhållningssätt

Soluppgång över ett fält

Renova ska bidra till en ökad hållbarhet och vara drivande och ledande i vår bransch. Alla på Renova bidrar till att vi lyckas med det! Allt vi gör har en tydlig koppling till att minska den negativa miljöpåverkan. Det gäller oavsett om vi transporterar, reparerar, behandlar avfall, säljer miljökunnande till våra kunder eller har andra arbetsuppgifter. Hållbarhet är mer än yttre miljö, och vi vill verkligen ligga långt fram även gällande arbetsmiljö och andra delar inom social hållbarhet.

En röd tråd mellan strategi och operativ verksamhet

Renovas affärsidé är att erbjuda miljösmarta tjänster och återvinna avfall till energi och nya råvaror. Vi har en otroligt viktig roll i den cirkulära ekonomin. Vi ska minska resursanvändningen och ta steg uppåt i avfallstrappan tillsammans med våra kunder och övriga intressenter. Vår egen miljöpåverkan sker främst genom utsläpp från våra anläggningar och transporter, men vi bidrar även på ett positivt sätt då vi omvandlar avfall till råvaror och energi.

I det strategiska arbetet med affärsplan lägger vi fokus på att omvandla den information vi får genom exempelvis omvärldsanalys, intressenter, branschutveckling samt risk och möjlighetsanalyser. Detta summeras ihop till koncernmål som därefter bryts ned till mål för olika områden i verksamheten. Att lyckas med länken mellan det strategiska och det operativa arbetet är avgörande. De två delarna måste samverka.

Nyckeln är kommunikation så att vi alla förstår vart vi är på väg och hur vi ska förverkliga våra mål. Det arbete som pågår med att effektivisera våra processer liksom allas delaktighet i förbättringsarbetet, och kopplingarna från detta arbete till koncernens mål är avgörande. Då får vi det operativa arbetet att röra sig i samma riktning som det strategiska.

Hållbarhetsfrågorna är naturligt med i detta arbete. Affärsplanen sammanfattar vårt strategiska arbete och är indelat i långsiktig ambition, 5-årsmål samt 1-årsmål. För att stötta dessa ­finns strategier och handlingsplaner i verksamheten. Väsentliga hållbarhetsfrågor och riskanalyser uppdateras årligen och är underlag i affärsplanearbetet. Koncernen är också ISO-certifierad inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och har därför ett utvecklat ledningssystem som stöttar verksamheten.


För att klara de klimatutmaningar som vårt samhälle står inför behöver även avfallsbranschen fortsatt utvecklas. Mer avfall behöver hanteras högre upp i avfallstrappan, men ännu mer måste göras för att minska uppkomsten av avfall.