Världsunik rökgasrening

Sävenäs anläggningen, rök ifrån skorstenen

I september 2023 uppgraderades rökgasreningen på en av de fyra förbränningslinjerna i Sävenäs avfallskraftvärmeverk. Det innebär att utsläppen av kväveoxid till luft från den aktuella linjen minskar med cirka två tredjedelar. Utsläppen av kväve till vatten kommer i princip att upphöra.

Uppgraderingen innebar bland annat att man tog bort ett gammalt elfilter och installerade ett nytt vått elfilter samt katalytisk kväveoxidavskiljning. Även rökgaskanalen i skorstenen byttes ut.

Avfallsvärmeverket i Sävenäs består av fyra förbränningslinjer, eller pannor som man säger i dagligt tal. De är byggda vid olika tidpunkter. För att även i framtiden kunna ta hand om Göteborgsregionens brännbara avfall och leverera el och fjärrvärme måste utrustning och teknik moderniseras och bytas ut efter hand. Moderniseringen av rökgasreningen går under projektnamnet ”Rökgasrening 5 G”.

- Efter höstens uppgradering har vi nu två pannor med femte generationens rökgasrening. De är rustade för att hålla fram till mitten av det här seklet, säger Jonas Axner.

Även på de återstående två pannorna, de äldsta, kommer rökgasreningen att moderniseras. Runt 2035 beräknas det dock vara dags att ersätta dem med helt nya pannor.

Planerade underhållsarbeten, reparationer och uppgraderingar på avfallskraftvärmeverket görs under sommarhalvåret. Då är behovet av fjärrvärme och el som minst, och man kan ta pannorna ur drift en efter en för olika arbeten.  Att installera den nya rökgasreningen medförde ett förlängt stopp med ungefär en månad för den aktuella pannan.

- Det här är en viktigt miljöinvestering, det system vi nu har installerat är toppmodernt!

– Jonas Axner, produktionschef för Energiåtervinning på Affärsområde Återvinning.