Tillbaka till nyhetsarkivet

Ett viktigt steg mot minskad klimatbelastning från avfall!


Renovas styrelse har idag fattat ett inriktningsbeslut att införa koldioxidinfångning och lagring eller återanvändning, så kallad CCS eller CCU, på en av fyra linjer på Sävenäs Avfallskraftvärmeverk till år 2030. Införandet av CCS eller CCU skulle ge en möjlighet till halvering av Renovas klimatpåverkan.

Beslutet har föregåtts av en omfattande utredning för att identifiera möjliga sätt att minska klimatbelastningen från energiåtervinning av avfall. Inriktningen har varit att i första hand arbeta för att plast inte ska hamna i det avfall som går till energiåtervinning.

Styrelsen beslutade också att hemställa till alla ägarkommuner om deras ställningstagande då inriktningsbeslutet kan få stor påverkan ekonomiskt.

”Med det här viktiga beslutet sätter Renovas styrelse riktningen mot en klimatneutral avfallshantering” säger Klas Forsberg styrelseordförande Renova. ”Vi hoppas också att Renovas tio ägarkommuner ska dela vår uppfattning om att det här är rätt riktning för framtiden” fortsätter han. 

Renovas klimatpåverkande utsläpp beror uteslutande på att avfallet innehåller fossilt material, till exempel plast. Vårt uppdrag som energiåtervinnare är att ta hand om det avfall som inte lämpar sig för annan återvinning än energiåtervinning. Så länge det finns plast i samhället som inte kan återvinnas på annat sätt kommer det att bildas fossil koldioxid vid energiåtervinning.

Dagens beslut är ett inriktningsbeslut för fortsatt arbete och planen är att ett skarpt investeringsbeslut ska tas under 2027. Även inför ett skarpt investeringsbeslut kommer kommunfullmäktige i alla tio ägarkommuner att få möjlighet till att lämna ett ställningstagande.

Vid frågor kontakta:
Klas Forsberg, styrelseordförande Renova
mobil: +46 72 00 84 856
E-post: klas.forsberg@politiker.goteborg.se